Nawigacja

Statut Koncepcja pracy szkoły Regulamin Szkolny Szkolny Katalog Praw Ucznia Zespoły Zadaniowe i Koordynatorzy Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Wykaz programów nauczania Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji uczniów Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli Ewaluacja 2014 Program Wychowawczo-profilaktyczny

Dokumenty szkoły

Statut

 

 

 

 

STATUT

 

PUBLICZNEJ OŚMIOLETNIEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

w BRONOWICACH

 

 

 

Tekst jednolity

 

 

Bronowice 2017

 

SPIS TREŚCI

Podstawy prawne …………………………………………………………………………………….3

ROZDZIAŁ I    Przepisy definiujące……………………………………………………………….4

ROZDZIAŁ II   Podstawowe informacje o szkole…………………………………………………4

ROZDZIAŁ III    Cele i zadania szkoły……………………………………………………………..6

ROZDZIAŁ IV    Pomoc pedagogiczno - psychologiczna ………………………………………..10

ROZDZIAŁ V   Bezpieczeństwo……………………………………………………………………12

ROZDZIAŁ VI    Promocja zdrowia………………………………………………………………16

ROZDZIAŁ VII    Organy szkoły………………………………………………………………….19

ROZDZIAŁ VIII    Organizacja pracy szkoły…………………………………………………….23

ROZDZIAŁ IX    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły………………………………………….29

ROZDZIAŁ X -    Wewnątrzszkolny System Oceniania……………………………………….....34

ROZDZIAŁ XI    Doradztwo zawodowe…………………………………………………………...55

ROZDZIAŁ XI    Uczniowie ………………………………………………………………………..56

ROZDZIAŁ XII     Organizacje i stowarzyszenia…………………………………………………64

ROZDZIAŁ XIII    Postanowienia końcowe……………………………………………………….64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy Prawne

1.       Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r.  z późniejszymi zmianami. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2.       Ustawa z dn. 6.12.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

3.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.  poz.60).

4.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59).

5.       Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

6.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).

7.       Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 (Dz.U. poz.1189).

8.       Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [……]    (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r.poz.356).

9.       Rozporządzenie MEN z dnia 9 września 2016 w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ( Dz. U. z dnia               13 września 2016r. poz. 1453).

10.    Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r. poz. 649)

11.     Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z dnia 29 marca 2017r. poz. 671).

12.    Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z dnia 21 marca 2017 r. poz. 610).

13.    Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r. poz.703).

14.    Rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego ( Dz.U. z dnia 29 czerwca 2017r. poz.1322).

15.    Rozporządzenie Ministra Edukacji z dn. 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).

16.          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).

17.          Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)

18.          Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty ( Dz.U. 2017 r. poz.1512)

19.          Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego ( Dz. U. z dnia 31 maja 2016 r. poz.741).

20.          Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 7017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z dnia 14 czerwca 2017 r., poz.1147).

21.          Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)

22.          Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej ( Dz. U.  z 2016 r. poz.283).

 

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§1.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Bronowicach;

2)       oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bronowicach;

3)       ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 200 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

4)       ustawie Po – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz.60);

5)       statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Bronowicach;

6)       dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Bronowicach;

7)       radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim, radzie rodziców – należy przez

to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej w Bronowicach;

8)       uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców,

a także prawnych opiekunów i osoby sprawujące pieczę zastępczą;

9)       wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;

10)   ogranie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Puławy;

11)   organie sprawującym nadzór pedagogiczny – Lubelskiego Kuratora Oświaty z siedzibą  w Lublinie;

12)   poradni – należy przez to rozumieć specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc;

13)   organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 2.1.Szkoła jest publiczną szkołą podstawową o strukturze klas I-VIII. W szkole działa oddział   przedszkolny. 

       2. Pełna nazwa szkoły podstawowej brzmi: Szkoła Podstawowa w Bronowicach

       3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Puławy.

       4. Organem  nadzorującym jest Lubelski Kurator Oświaty.

 

§ 3.1. Czas nauki w szkole zgodnie z ramowym planem nauczania trwa 8 lat.

      2. Szkoła realizuje swoje zadania współpracując z placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi.

      3. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych

1)       czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

2)       pięcioletnim technikum;

3)       trzyletniej szkole branżowej pierwszego stopnia;

4)       trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

§ 4.1. Szkoła jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi Samorządowa Administracja   Placówek Oświatowych  w Puławach.

       2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

       3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i urzędowych.

       4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 5.  1.  Zasady i tryb postępowania w sprawie obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

        2. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki albo na spełniania obowiązku szkolnego poza szkoła.

 

§ 6. 1.  Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za wymienione czynności określają odrębne przepisy.

 

 Oddział Przedszkolny

 

§ 7.  1.   W Szkole Podstawowej w Bronowicach utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

2.  Siedzibą oddziału przedszkolnego jest budynek Szkoły Podstawowej w Bronowicach.

3.  Organem prowadzącym jest Gmina Puławy.

4.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 

§ 8. 1.    Oddział Przedszkolny  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej

podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 1. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 3. realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 4. Rok szkolny w Oddziale Przedszkolnym rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się

31  sierpnia roku następnego.

 1. W okresie wakacji Oddział Przedszkolny  jest  zamknięty.
 2. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje Dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (w formie pisemnego ogłoszenia oraz informacji na stronie internetowej Szkoły).
 3. Dzienny czas pracy Oddziału  Przedszkolnego wynosi 5 godzin.
 4. Oddział Przedszkolny czynny jest od godziny 8.00 do godziny 13.00 od  poniedziałku do piątku.
 5. Wychowankowie Oddziału Przedszkolnego mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i  zaakceptowanej przez rodziców.
 6. Oddział Przedszkolny jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
 7. W Oddziale Przedszkolnym w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 8. Oddział Przedszkolny stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.

 1. W  Oddziale Przedszkolnym  mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§9.1. Najważniejszym celem szkoły jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.
Kształcenie stanowi fundament wykształcenia. Kształcenie przygotowuje do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych, edukacji ustawicznej i  życia we współczesnym świecie oraz wspomaga rodziców w realizacji procesu wychowawczego, a w szczególności:

 

1)     wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,  altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania, budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

2)       wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3)       formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)       kształcenie umiejętności sprawnego komunikowania się w języku polskim oraz  w językach obcych  nowożytnych;

5)       rozwijanie kompetencji tj.: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł oraz rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)       ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenia matematycznego;

7)       rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)    wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)       przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki w szczególności programowania;

10)   sprawne komunikowanie się w języku polskim i w językach obcych nowożytnych;

11)   wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

12)   poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

13)   zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego   warsztatu pracy;

14)   kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

15)   praca w zespole i społeczna aktywność;

16)   rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

17)   aktywny udział w życiu kulturalnym Szkoły, środowiska lokalnego i kraju;

18)   ukierunkowania ucznia ku wartościom;

19)    kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.

2.      Szkoła podejmuje działania związane z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości ważnych dla środowiska lokalnego, kraju a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli narodowych.               

3.     Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne stwarzając możliwość działania z zakresu wolontariatu jako formy aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu społecznym.

4.     Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i doradztwo zawodowe.

 

§10.1.  Działalność edukacyjna, wychowawczo-profilaktyczną i opiekuńczą szkoły jest prowadzona w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z przyjętym przez szkołę szkolnym zestawem programów nauczania i z programem wychowawczo-profilaktycznym, dzięki czemu szkoła w szczególności:            

      1)    umożliwia zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia

i funkcjonowania w społeczeństwie;

 2)   dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć  pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

 

§11.   1. Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej

i wyznaniowej.         
W realizacji tego zadania Szkoła respektuje uniwersalne zasady etyki, nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  i Deklaracji Praw Dziecka.         

2.   Działania szkoły w tym zakresie dotyczą:        
    1)   dbałości o efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizację celów

           i zadań statutowych;   
    2)   organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;    
    3)   tworzenia warunków do rozwoju i aktywności w tym kreatywności uczniów;              
    4)   współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;              
    5)   współpracy z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz edukacji;

    6)   zarządzania  szkołą.    

  3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
             1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne;           
               2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:    
                          a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny

       nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,             

                                        b)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program  

       tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;   
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności

     w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;         
f)  zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.

 

4.         Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną, ochronę ich danych osobowych, pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez nią poza terenem szkoły.

5.          Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli zwolnienie ucznia z w/w zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

§12. 1. Dyrektor szkoły dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności  przydziela każdej klasie nauczyciela wychowawcę, który opiekuje się klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2.        Zmiana wychowawcy następuje w klasie IV.

3.        Zmiana wychowawcy może nastąpić w każdym koniecznym przypadku, wynikającym z :

1)       organizacji pracy szkoły;              

2)        na wniosek wychowawcy z powodu uzasadnionej przyczyny osobistej;         

3)       umotywowany wniosek rodziców, samorządu uczniowskiego.            

 

4.        Wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) zawiera podpisy co najmniej 2/3 zainteresowanych uczniów/rodziców oraz udokumentowane zaniedbywanie obowiązków oraz rażące naruszenie praw ucznia.

1)         W ciągu 14 dni dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające;

2)         po zbadaniu sprawy, w przypadku decyzji o zmianie wychowawcy, dyrektor szkoły zwraca się o opinię do rady pedagogicznej;

3)       dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi wnioskodawcy przedkładając swoje stanowisko.

 

5.       Dyrektor szkoły tworzy warunki wychowawczo-opiekuńcze sprzyjające realizowaniu celów określonych w Statucie stosownie do wieku uczniów i ich możliwości.

 

 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

§ 13. 1. Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2.  Oddział przedszkolny realizuje cele określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 14.1. Cele wychowania przedszkolnego to:

1)         wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)         budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)         kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów  i porażek;

4)         rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)         stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)         troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)         budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)         wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)         kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)      kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12)      tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym  uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

 

2. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w §13.ust.1 Oddział Przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)       kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)       kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)       wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)       wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)       wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)       wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)       wychowanie przez sztukę:

a.       dziecko widzem i aktorem,

b.       muzyka, śpiew, pląsy i taniec,

c.        różne formy plastyczne;

8)       wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9)       pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10)   wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11)   wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12)   kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)   wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 15. 1.  Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez oddział przedszkolny;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności  światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i  nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

10) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12) umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

14) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

15) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie odpowiednich zajęć;

16) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

17) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

18) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

19) zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

20) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania wychowanków do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

21)   tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym , chęci poznawania innych kultur;

22) egzekwowanie obowiązku przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

23) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

24) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

§ 14. 1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy  administracyjno-obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

 

ROZDZIAŁ IV

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§15.  1.    Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.     Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb 

        rozwojowych, rodzinnych lub losowych.

3.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na:

1)         rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych;

2)         rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;

3)         rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  w szkole;

4)         stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i  w środowisku społecznym;

5)         rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6)         wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7)         opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym;

8)         prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

9)         podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)     wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacji dzieci;

12)     udzielaniu nauczycielom pomocy  w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostania tym wymaganiom;

13)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiazywaniu problemów wychowawczych rodziców i nauczycieli;

14)     umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

15)     podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba wynika w szczególności z:

1)       niepełnosprawności;

2)       niedostosowania społecznego;

3)       zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)       zaburzeń zachowania i emocji;

5)       szczególnych uzdolnień;

6)       specyficznych trudności w uczeniu się;

7)       deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)       choroby przewlekłej;

9)       sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)   niepowodzeń edukacyjnych;

11)   zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12)   trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 1. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1)       rodzicami uczniów;

2)       poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3)       placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)       innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)       organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

6)       instytucjami świadczącymi opiekę zdrowotną.

                                                             

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)       ucznia;

2)       rodziców ucznia;

3)       nauczyciela, wychowawcy, lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)       poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5)       asystenta rodziny;

6)       kuratora sądowego.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana uczniowi przez każdego nauczyciela w trakcie bieżącej pracy z uczniem i polega w szczególności na:

1)    dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)    rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metody nauczania;

3)    indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)    dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

 

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1)       zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)       zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)       zajęć  rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;

4)       zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;

5)       zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;

6)       zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7)       porad, konsultacji, warsztatów.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 1. Jeżeli udzielana uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, może wystąpić do poradni psychologiczno – pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania problemu.

 

Pomoc materialna

 

§ 17.  1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego (art. 90 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty).

2.       Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3.        Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium, zasiłek, zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych ze środków GOPS oraz obiadów dofinansowanych przez organ prowadzący) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe).

4.       Uczeń może otrzymywać jednocześnie    pomoc materialna o charakterze socjalnym  jak  i motywacyjnym.

5.        Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji  pomocy na terenie gminy znajdują się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

 

ROZDZIAŁ V

BEZPIECZEŃSTWO

§ 18.1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją, dyskryminacją oraz innymi przejawami patologii.

 1. W celu koordynacji i kontroli prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust.1 dyrektor powołuje corocznie spośród nauczycieli koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 2. Do zadań koordynatora należy:

1)       integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa;

2)       koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w Szkole Programu wychowawczo – profilaktycznego;

3)       wdrażanie i dostosowanie do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

4)       pomoc nauczycielom i wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (Policja, Straż Pożarna) oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;

5)       analizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, ocenianie ich skuteczności, modyfikowanie w razie potrzeb.

 

§ 19.1.   Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 20.1.  Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad uczniami w czasie ich pobytu w szkole, a także podczas zajęć poza terenem szkoły (wyjścia, wyjazdy na zawody sportowe, zielone szkoły, wycieczki). Dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

2.       Każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych uczniów i zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. W przypadku stwierdzenia zagrożenia nauczyciel:

1)    niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało zagrożenie;

2)    usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji albo niezwłocznie zgłasza  fakt zagrożenia dyrektorowi szkoły;

3)    nie może przystąpić do prowadzenia zajęć bez przed usunięciem zagrożenia.

 

3.       W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami, przejawami dyskryminacji oraz innymi przejawami patologii społecznej.

4.       Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym. W razie stwierdzenia wyjścia ucznia ze szkoły bez uzgodnienia z wychowawca nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym wychowawcę klasy oraz rodziców ucznia.

5.       Nauczyciel prowadzący zajęcia może zwolnić ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi. W takim wypadku:

1)       należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie z jego wskazówkami;

2)       uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną. Niedopuszczalne jest, by chore dziecko samo opuściło budynek szkoły bez opieki dorosłych.

 

6.       Nauczyciele i uczniowie powinni przestrzegać ustalonych godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.

7.       Nauczyciel stawia się na zajęcia przed ich rozpoczęciem w takim czasie, by przygotować się do ich prowadzenia i opuszcza je jako ostatni.

8.       Podczas zajęć stale przebywa przy uczniach.

9.       O wszystkich zaistniałych zmianach w terminie, czasie oraz miejscu prowadzenia zajęć nauczyciel powiadamia zainteresowanych co najmniej na jeden dzień przed zmianą.

10.    Po zakończeniu obowiązujących zajęć edukacyjnych w klasach I-III nauczyciel przekazuje opiekę nad uczniami  nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe lub prowadzi dzieci do szatni.

11.    Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni i wyjścia do domu:

1)       uczeń klasy I –III może opuścić szkołę jedynie w obecności rodzica lub innej osoby przez niego upoważnionej;

2)       uczniowie klas II-VII mogą opuścić szkołę samodzielnie i od tej chwili odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo ponoszą rodzice.

 

12.    Przed zajęciami, podczas przerw oraz po zajęciach organizowane są dyżury nauczycielskie na korytarzu, w holu szkolnym i w szatni według opracowanego harmonogramu.

13.    Każdy nauczyciel obowiązany jest do punktualnego wychodzenia na wyznaczone dyżury oraz rzetelnego pełnienia przydzielonych dyżurów.

14.    Dyżurujący nauczyciele powinni przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom ryzykownym uczniów. Za nauczycieli nieobecnych w szkole dyrektor wyznacza zastępstwa na dyżurach.

15.    W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może zamienić swój dyżur na zasadzie indywidualnego, czasowego zastępstwa przez innego nauczyciela.

16.    Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe maja obowiązek przebywania pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia świetlicowe.

17.    W czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych

18.    W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz przy doborze ćwiczeń należy zwrócić uwagę na stopień aktualnej sprawności i wydolności uczniów.

19.    Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania zaplanowanych ćwiczeń.

20.    Ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących uczniów.

21.    Przed każdą lekcją wychowania fizycznego nauczyciel prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan urządzeń i pomocy dydaktycznych, z których będą korzystać uczniowie.

22.    Przy wyjściu z uczniami na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe  z wychowania fizycznego, na wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne , poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.

23.    Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.

24.    Szczegółowe zasady organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych określa Regulamin wycieczek szkolnych.

25.    Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i najbliższego środowiska jest możliwy przy zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

26.    Wejście obcych osób na teren szkoły jest zabroniony.

27.    Stwierdzenie wejścia obcych osób powinno być niezwłocznie zgłoszone dyrektorowi szkoły przez woźnego lub każdego innego pracownika szkoły

28.    Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

1)       wychowawca, nauczyciel organizujący zajęcia z kilkudniowym wyprzedzeniem podaje czas, termin, miejsce i rodzaj zajęć oraz przypomina zasady bezpieczeństwa;

2)       planowanych zajęciach informuje dyrektora szkoły z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, ustalając sposób opieki nad uczniami;

3)       wycieczki organizuje wychowawca klasy (nauczyciel) przy współpracy z rodzicami;

4)       organizator wycieczki wypełnia „Kartę Wycieczki” oraz wymagane załączniki i na trzy dni przed jej rozpoczęciem składa dyrektorowi szkoły;

5)       kierownikiem wycieczki jest wychowawca lub inny nauczyciel, który dobiera opiekunów spośród nauczycieli (za zgodą dyrektora) i rodziców;

6)       wychowawca klasy (kierownik wycieczki) ustala sposób dostarczenia dzieci na zbiórkę przed wycieczką oraz sposób odbioru dzieci po wycieczce, a fakt ten odnotowuje w „Karcie Wycieczki”;

7)       po zajęciach pozalekcyjnych: seans filmowy, spektakl teatralny, zawody sportowe, wycieczka przedmiotowa, udział w uroczystościach państwowych i religijnych, uczeń może być zwolniony tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna).

 

29.    Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie współdziałają w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów:

1)       pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek informowania dyrektora lub nauczycieli o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów;

2)       samorząd uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza wspomagają nauczycieli w wykonywaniu ich zadań  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa;

3)       pracownicy szkoły i rodzice udzielają pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

 

30.    Nauczyciele znają i stosują zasady postepowania w sytuacjach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ucznia w zakresie:

1)       BHP;

2)       udzielania pierwszej pomocy;

3)       reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z :

a)       posiadaniem substancji psychoaktywnych,

b)       podejrzeniem występowania poważnych problemów w obszarze zdrowia psychicznego (depresja, anoreksja, bulimia),

c)       stwierdzeniem występowania u uczniów wyników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych,

d)       agresywnego zachowania,

e)       powzięcia podejrzeń o stosowaniu przemocy w rodzinie,

f)        stwierdzenia kradzieży, wyłudzenia,

g)       stwierdzenia przypadków dyskryminacji.

 

31.    Szkoła wspiera bezpieczeństwo uczniów poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych -  w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

§ 21.    1.  Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz podczas wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą:

 

1)       uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;

2)       stwarza atmosferę akceptacji;

3)       zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.     Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces dydaktyczno wychowawczy.

3.     W oddziale przedszkolnym przestrzega się praw dziecka oraz szanuje się prawo dziecka do indywidualnej linii rozwoju.:

1)    prowadzi się pracę dydaktyczno-wychowaw.za na poziome zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka;

2)       wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości;

3)       szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od rasy, pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;

4)       nie stosuje się kar cielesnych i każdorazowo reaguje się na krzywdę wyrządzaną dziecku przez innych.

4.       Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć oraz w czasie zajęć poza placówką:

1)  dziecko przebywające w szkole jest pod opieką nauczyciela, który organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem  wychowania przedszkolnego    i miesięcznym  planem  zajęć;

2)  dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w szkole jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

3)   nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu  dzieci, zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak  i psychicznym;

4)       każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

5)       nauczyciel opuszcza oddział przedszkolny w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje  go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

6)       nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;

7)       obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub niepokojących symptomach (złe samopoczucie, temperatura);

8)       w wypadkach nagłych, wszystkie działania nauczycieli oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

9)       w oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielanie pomocy w nagłych wypadkach;

10)   wychowankowie za zgoda rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego;

11)   obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, przepisów ruchu drogowego;

12)   wycieczki i spacery poza teren szkoły powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek obowiązującym w szkole;

13)   niedozwolone jest podawanie, na prośbę rodziców, dziecku lekarstw przyniesionych z domu,

14)   w szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

15)   współpraca ze specjalistami świadczącymi opiekę zdrowotną w szkole odbywa się na zasadach ogólnych.

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

§ 23.1.  Obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci spoczywa na rodzicach lub prawnych opiekunach dzieci.

 1. Dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach możliwość odbierania dziecka przez osoby inne niż rodzice lub prawni opiekunowie pod następującymi warunkami:

1)    osoby te upoważnione są do odbioru dziecka na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów, przy czym pismo to zawierające datę odbioru dziecka, dane osobowe osoby odbierającej oraz numery dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje – posiada wychowawca oddziału przedszkolnego;

2)    osoba ta jest dorosła;

3)    osoba ta jest znana nauczycielowi lub wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym dane zawarte w upoważnieniu.

3.         Upoważnienie to znajduje się w dokumentacji nauczyciela i jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego, jednak upoważnienie to może w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

4.         Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby (nawet jeśli jest to matka, czy ojciec) zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywać , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

5.         O przypadku każdej odmowy wydania dziecka winien być niezwłocznie poinformowany dyrektor szkoły, który wspólnie z wychowawcą podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

6.         W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

7.         W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (prac, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce szkolnej  1 godzinę.

8.         Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

9.         Życzenie rodzica dotyczące nie-odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10.      Za przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice oraz wychowawca.

11.     Przyprowadzone do oddziału przedszkolnego dziecko powinno być wprowadzone na salę i oddane pod opiekę nauczycielowi, który od momentu przyjęcia dziecka, od osoby sprawującej nad nim opiekę, jest za nie odpowiedzialny , aż do chwili ponownego przekazania go osobie prawnie za nie odpowiedzialnej.

12.      Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przed budynkiem szkoły, przed salą oddziału przedszkolnego – ponoszą rodzice.

 

 

ROZDZIAŁ VI

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

§ 24. 1. Szkoła prowadzi działania, w których dominuje troska o zdrowie, dobre samopoczucie fizyczne,psychiczne i społeczne uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

2.     Szkoła rozpoznaje problemy i potrzeby uczniów w celu właściwego zaplanowania działań mających  na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i promocje zdrowia.

3.     Diagnozę przeprowadza się w oparciu o badania ankietowe , wnioski z nadzoru pedagogicznego, propozycje samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

4.     W programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące:

1)       kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów;

2)       przeciwdziałanie nadwadze i otyłości;

3)       przeciwdziałanie wadom postawy;

4)       zwiększenie aktywności fizycznej uczniów;

5)       przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego;

6)       przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej;

7)       profilaktyka uzależnień;

8)       higiena uczniów;

9)       udzielanie pierwszej pomocy.

 

5.     Celem podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia jest stworzenie warunków i sytuacji dydaktycznych umożliwiających realizacje zdrowego stylu życia, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

§ 25.  1. Stworzenie właściwych warunków dla rozwoju dziecka należy do podstawowych celów polityki  edukacyjnej państwa a zadaniem Szkoły jest wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane                       i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

2.      Działalność wychowawcza szkoły musi uwzględniać wolę rodziców.

3.     Naczelnym celem wychowania jest wychowanie ukierunkowane na wartości.

4.     Zadaniem Szkoły jest przygotowanie dziecka świadomego własnej indywidualności, odpowiedzialnego za własne wybory i gotowego do twórczego działania na drodze do osiągnięcia właściwego dla niego sukcesu szkolnego.

5.     Program wychowawczo – profilaktyczny jest zbiorem treści i działań, których realizacja powinna prowadzić do zamierzonych konkretnych zmian w jakości funkcjonowania uczniów.

6.     Cele Szkoły jako środowiska wychowawczego:

1)     skoordynowanie oddziaływań wychowawczych różnych środowisk (domu, szkoły, środowiska rówieśniczego);

2)    opieka wychowawców nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym dzieci – wprowadzenie uczniów w świat wartości;

3)     wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  i etnicznej;

4)     przygotowanie dziecka do samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społecznej – kształtowanie postaw otwartości wobec świata, innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami, organizacjami i instytucjami lokalnymi, w tym ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty, Strażą Pożarną, Policją;

 

 1. Zadania nauczyciela wychowawcy:

1)       stwarzanie sytuacji rozwijających wszystkie sfery osobowości dziecka;

2)   kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej; wdrażanie uczniów do pełnienia ról społecznych;

3)       wspierania rozwoju indywidualnego dziecka;

4)       pomoc rodzicom w wychowaniu dziecka;

5)       stwarzanie sytuacji stymulujących twórczą aktywność dziecka.

 

 1. Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych;

Uczeń:  

1)              ma poczucie przynależności do klasy i szkoły;

2)              współdziała w grupie rówieśniczej;

3)              respektuje przyjęte normy i zasady postepowania;

4)              jest świadomy swoich praw;

5)              wywiązuje się ze swoich obowiązków (jako uczeń, kolega, dyżurny);

6)               zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy i skutki niebezpiecznych zabaw  i zachowań;

7)              zna przepisy ruchu drogowego i je przestrzega;

8)              wie, do kogo zwrócić się o pomoc w wypadku zagrożeń;

9)              przejawia aktywność twórcza w różnych sytuacjach;

10)          jest tolerancyjny;

11)          ma poczucie własnej indywidualności;

12)          dba o swoje zdrowie i środowisko, w którym żyje;

13)          szanuje tradycje rodzinne;

14)          przejawia uczucia patriotyczne;

15)          reaguje na piękno przyrody ojczystej;

16)          zna polski dorobek naukowy;

17)          zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować;

18)           szanuje dorosłych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu;

19)     stosuje zwroty grzecznościowe.

 

8.   Współpraca Szkoły z rodzicami:

1)       spotkania z rodzicami:

a)    wg przyjętego we wrześniu harmonogramu (zebrania, konsultacje, szkolenia, warsztatów),

b)    w sytuacjach interwencyjnych, na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,

c)    na życzenie rodziców danej klasy, z dyrektorem, wychowawcą,  innym nauczycielem lub specjalistą.

2)       angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły (np. udział w wycieczkach, uroczystościach i imprezach szkolnych;

3)       podziękowania w formie listów, dyplomów, statuetek.

 

9.       Prawa i obowiązki rodziców:

1)         rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a)         dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zgodnie z regulaminem rekrutacji,

b)         zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c)   usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej, zawierającej przyczynę nieobecności, lub ustnej u wychowawcy klasy,

d)         zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. .

e)          przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka,

f)          na wezwanie szkoły przybyć po chore dziecko.

2)         rodzice sa zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły, o terminach decyduje dyrektor, nauczyciel lub wychowawca w porozumieniu z dyrektorem;

3)         rodzice uczniów ponoszą materialna odpowiedzialność za szkody materialne spowodowane przez ich dzieci;

4)         w czasie zebrań z rodzicami na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zobowiązuje do obecności wszystkich pracowników dydaktycznych szkoły;

5)         rodzice mają prawo do:

a)       znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie  i szkole,

b)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c)       uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d)       uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

e)       wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły,

f)        wnoszenia propozycji do modyfikacji działań podejmowanych przez szkołę w zakresie dydaktyki, opieki, wychowania i profilaktyki.

10.    Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka mają rodzice.

Współpraca oddziału przedszkolnego z rodzicami

§ 26.1.  Rodzice mają prawo do:

1)    znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym oraz  planu pracy szkoły, z którymi zapoznawani są na pierwszym zebraniu z rodzicami;

2)     znajomości tematów i planów miesięcznych, z którymi zapoznawani są na bieżąco na zebraniach oraz poprzez gazetkę prowadzoną przez nauczyciela;

3)    rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

a)       uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych, jak i niewłaściwych,

b)       obserwowanie własnego dziecka  na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycieli , tylko za zgodą rodziców,

c)       zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

d)       udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.

 

§ 27. 1. Rodzice dzieci maja obowiązek:

1)         zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły;

2)    udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

3)         zadbania o regularne uczęszczanie dzieci na zajęcia;

4)         regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5)         wyposażenia dziecka w materiały niezbędne do zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

6)         odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;

7)   natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia zauważonej przez wychowawcę choroby dziecka i zapewnienie mu opieki medycznej.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANY SZKOŁY

 

§ 28.1. Organami szkoły są:

1)       dyrektor szkoły;

2)       rada pedagogiczna;

3)       rada rodziców;

4)       samorząd uczniowski.

2.     Organy szkoły są zobowiązane  do ścisłej współpracy we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących szkoły i jej dobra.

3.     Wszelkie wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich kompetencji, kierowane pod adresem dyrektora szkoły i/lub innych organów szkoły wymagają formy pisemnej.

4.     Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły.

5.     Organy mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli pozostałych organów w celu wymiany informacji i poglądów z wyjątkiem tych posiedzeń, na których obecność zaproszonych mogłaby naruszać dobro ucznia lub nauczyciela.

6.     W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy zobowiązane są do podjęcia wszelkich możliwych działań będących w ich kompetencjach w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.

 

§29.1. Organy oddziału przedszkolnego to:

1)     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bronowicach;

2)     Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bronowicach (w jej skład wchodzą nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym);

3)     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bronowicach (w jej skład wchodzą rodzice dzieci oddziału przedszkolnego);

4)     Kompetencje poszczególnych organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej  w Bronowicach.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

§ 30.1.  Dyrektor szkoły na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz:

1)          kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną,  wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ja na zewnątrz;

2)         sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami;

3)         sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4)         realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje obsługę szkoły: administracyjną, finansową i gospodarczą;

6)         wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

7)         wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą;

8)         po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego program nauczania zaproponowany przez nauczyciela.

 

 1. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w szczególnych przypadkach określonych w § 33, ust.6 statutu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

1)         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)         przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)         występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 31.1.   Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.     W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole niezależnie od formy zatrudnienia i wysokości etatu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział,  z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej:

1)      przedstawiciele samorządu uczniowskiego;

2)       przedstawiciele organizacji społecznych i związków;

3)       przedstawiciele organu prowadzącego;

4)       przedstawiciele rady rodziców;

5)       pracownicy obsługi i administracji;

6)       inni zaproszeni goście.

3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5.   Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6.   Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej.

7.   Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8.   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)       podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)       zatwierdzanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.7, niezgodnych z przepisami prawa. Powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwały w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych;

2)       projekt planu finansowego;

3)       wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)       propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych;

5)       przedstawione przez dyrektora szkoły propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII.

 

 1. Rada pedagogiczna wykonuje następujące zadania:

1)       uchwala statut szkoły, którego projekt lub jego zmiany przygotowuje;

2)       może występować do Kuratora Oświaty z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;

3)       z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, Kuratora, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych.

12.    Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

13.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

14.    Rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

15.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

RADA RODZICÓW

§ 32.1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.

2.          Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

3.     Rada rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.     Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły, w szczególności dotyczących:

1)       bieżącego i perspektywicznego planowania pracy szkoły;

2)       doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły;

3)       współudziału w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;

4)       współorganizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

5.       Do kompetencji rady rodziców należy:

1)       uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, realizowanego przez nauczycieli, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

3)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

4)       opiniowanie przedstawionych przez dyrektora szkoły propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII.

6.       W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 33.1.  W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4.     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.     Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)       prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i wymaganiami edukacyjnymi;

2)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)       prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

6.         Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

§ 34.1.  Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością szkoły w sposób zapewniający każdej ze stron możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie szkoły i regulaminach ich działalności.

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły.

3.     W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a  radą rodziców:

1)    prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznej decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)    przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest obowiązany do zapoznania się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)    dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu – strony sporu;

 1. Strony sporu maja prawo odwołać się od decyzji do organu nadzoru lub organu prowadzącego zgodnie z kompetencjami.
 2. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez:

1)       zamieszczenia informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie www;

2)       w trakcie wspólnych spotkań;

3)       uczestniczenie dyrektora szkoły w posiedzeniach rady rodziców i samorządu uczniowskiego

4)       uczestniczenie przedstawicieli rady rodziców i samorządu uczniowskiego w niektórych zebraniach rady pedagogicznej za zgodą jej przewodniczącego;

5)       ustalenie godzin przyjęć interesantów przez poszczególne organy szkoły;

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 35.1.  Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, przekazany w terminie  do 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę.
 2. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie do 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły.
 3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 25 maja po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny ciała, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 5. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły, organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po uzyskaniu opinii zakładowych organizacji związkowych i organu nadzoru pedagogicznego.
 6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)    liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)    liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)    określenie w poszczególnych oddziałach:

a)       tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,

b)        tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c)       tygodniowego wymiaru godzin rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d)       wymiaru godzin z doradztwa zawodowego,

e)       wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przeznaczyć w danym roku szkolnym na realizację zajęć z języka migowego lub zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)        tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

4)    liczbę pracowników szkoły ogółem,  łącznie z liczba stanowisk kierowniczych;

5)    liczbę nauczycieli wraz z informacja o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)    liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych szkoły;

7)    ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

8)    liczbę godzin zajęć świetlicowych

9)    liczbę godzin biblioteki szkolnej.

 

§ 36.1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego dla danej klasy.

2.          Zajęcia edukacyjne prowadzone w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

1)       W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziałów I-III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, jeżeli liczba uczniów zwiększy się i przekroczy 25, Dyrektor szkoły po poinformowaniu oddziałowej rady rodziców, dzieli dany oddział; 

2)    dyrektor może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając liczbę uczniów na wniosek oddziałowej rady rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;

3)    liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów;

4)    jeżeli liczba uczniów w oddziałach I-III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;

5)    oddział ze  zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego;

6)    oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęciach komputerowych.

 

3.     Organizację stałych, obowiązkowych  zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.     Zajęcia w klasach I-III odbywają się w sposób zintegrowany, bez podziału na tradycyjne godziny przedmiotowe i przerwy. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć , tj. czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III, ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć:

1)       zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu w wymiarze pełnych 45 minut;

2)       przerwy w zajęciach organizowane przez nauczyciela są dostosowane do potrzeb dzieci i wynikają z toku zajęć;

3)       nauczyciele są zobowiązani do zapewnienia opieki uczniom w ciągu całego bloku zajęć (w tym przerwy).

 

§ 37.1. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV-VIII są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.     Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie , na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły , który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy w organizacji zajęć edukacyjnych.

3.     Przerwy między lekcjami trwają 5 minut i jedna przerwa 20 minutowa.

4.     Podział na grupy w oddziałach IV-VIII jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęciach komputerowych/informatyce w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

5.       W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach z języka obcego i zajęciach komputerowych/informatyce można dokonać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

6.       Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów.

7.       Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII mogą być realizowane w formie klasowo-lekcyjnej i w postaci zajęć sportowych, sprawnościowo – zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki w wymiarze 2 lekcji tygodniowo jako zajęcia do wyboru przez ucznia.

8.       Do realizacji zajęć wymienionych w pkt 7. dopuszcza się możliwość tworzenia na zajęcia do wyboru grup oddziałowych lub międzyoddziałowych.

9.       Godziny zajęć zaproponowane przez szkołę mogą być łączone, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, po uwzględnieniu przez dyrektora potrzeb  zdrowotnych uczniów – zajęcia proponowane przez dyrektora szkoły podlegają uzgodnieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

10.    Poza systemem klasowo – lekcyjnym szkoła może organizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

11.    Zajęcia, o których mowa w ust. 10. są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub ze środków pozabudżetowych.

12.    Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły  nie może być niższa niż 10 uczniów.

 

§38.1.   W oddziałach IV-VIII szkoła organizuje zajęcia z wychowanie do życia w rodzinie. Dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przewiduje się organizacji tych zajęć.

2.       Udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jest odnotowywany na świadectwie szkolnym w  części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3.       Jeśli uczeń nie uczestniczył w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w żadnym roku szkolnym na świadectwie nie będzie żadnej informacji.

 

§ 39.1. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

2.     Religia jako przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

1)         życzenie wyrażane jest w najprostszej pisemnej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione; po złożeniu deklaracji udział w zajęciach staje się obowiązkowy;

2)         uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi chyba że rodzice w formie pisemnej zdecydują inaczej;

3)          mogą przychodzić do szkoły o godzinę później lub wcześniej o godzinę kończyć zajęcia , jeśli religia jest pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną (na pisemną prośbę rodziców).

 

 1. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.
 2. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego.
 3. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie jest wskazane jednak przydzielanie mu obowiązków wychowawcy klasy.
 4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 5. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
 6. Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo w klasach I-VIII oraz w wymiarze dwóch zajęć 30 minutowych w oddziale przedszkolnym.
 7. Ocena z religii/etyki  umieszczana jest na świadectwie szkolnym.
 8. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
 9. Ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę.
 10. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
 11. Nadzór nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły.

 

§ 40.1.  Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie ogranicza uczęszczanie do szkoły, organizuje się nauczanie indywidualne , na czas określony w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego.

2.     Szczegółowe zasady organizowania nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy.

3.     Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§41.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)       realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)       odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)       realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)       zajęcia specjalistyczne stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej  i możliwości organizacyjnych szkoły;

5)       zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;

6)       integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 1. W stosunku do uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb, dostosowuje się warunki organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie..

 

 

§ 42.1.  Uczniowie, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające e w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, opracowuje się zindywidualizowana ścieżkę kształcenia na podstawie opinii poradni publicznej.

 

§ 43.1.  Szkoła może realizować działania innowacyjne i programy edukacyjne po uzyskaniu zgody autora innowacji, zaopiniowaniu przez radę rodziców i przyjęciu do realizacji przez radę pedagogiczną.

2.   Szkoła może przystąpić do eksperymentu pedagogicznego po spełnieniu wymagań wskazanych odrębnymi przepisami.

3.   W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia.

 

§ 44.1.  Szkoła może przyjąć słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.  W celu realizacji zadań statutowych Szkoła  współpracuje z różnymi placówkami, instytucjami i  stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku: Urzędem Gminy Puławy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, Zespołem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy Gminie Puławy, Powiatową Komendą Policji, Powiatową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami i organizacjami, w tym kulturalnymi i sportowymi, które mogą wspomagać działalność statutową szkoły.

3.  Decyzję o podjęciu współpracy ze środowiskiem, formach i zasadach jej prowadzenia  podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

§45.1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)       sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem;

2)       boiska sportowe;

3)       teren do zabaw z odpowiednim wyposażeniem;

4)       pracownie komputerową;

5)       szatnię;

6)       stołówkę;

7)       pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

 

§ 46.1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania posiłku w ramach organizowanego dożywiania.

2.   Odpłatność za korzystanie z dożywiania ustalana jest na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej spośród zgłoszonych przez firmy świadczące usługi cateringowe.

 

Świetlica szkolna

 

§ 47.1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać  w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki, w szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe.

2.     Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3.     Uczniowie przebywają na świetlicy na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wypełnionej wcześniej przez rodziców

4.     Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane sa dzieci z klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo oraz dzieci dojeżdżające do szkoły.

5.     Uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych szkoła zapewnia:

1)       zorganizowaną opiekę wychowawczą;

2)       zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci;

3)       zajęcia uwzględniające ich możliwości psychofizyczne, a w szczególności:

a)       zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,

b)       zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny,

c)       odrabianie prac domowych.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:

1)       organizowanie pomocy w nauce;

2)       organizowanie gier i zabaw ruchowych;

3)       ujawnianie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;

4)       stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze;

5)       kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków;

6)       edukacja ekologiczna;

7)       edukacja prozdrowotna;

8)       edukacja czytelnicza i medialna.

 

 1. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

1)       opracowania  rocznego planu pracy świetlicy zgodnego z planem pracy szkoły;

2)       napisania sprawozdania i przedstawienia go radzie pedagogicznej podczas zebrań podsumowujących pracę szkoły;

3)        opracowania regulaminu świetlicy;

4)        opracowania karty zapisu dziecka na zajęcia świetlicowe;

5)        prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i sprawdzanie obecności uczniów;

6)        organizowania pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych, nauce, tworzeniu warunków do nauki własnej;

7)       kształcenia nawyku samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu;

8)       upowszechniania zasad bezpieczeństwa, kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;

9)       współpracy z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami klas;

10)   zapewnienia opieki uczniom oczekującym na rodziców lub odjazd do domu.

 

 1. Godzina pracy świetlicy trwa 60 minut
 2. Dokumentacje pracy świetlicy stanowią: plan pracy świetlicy, dziennik zajęć, karty zgłoszenia dzieci, Regulamin świetlicy.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy, organizację pracy świetlicy oraz zadania wychowawców określa Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bronowicach.

 

 

Biblioteka szkolna

 

§ 48.1.     Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i wiedzy o regionie.

2.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.     Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1)       organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;

2)       wymiany materiałów, doświadczeń i informacji;

3)       realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego

 

 1. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1)       gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)       korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3)       korzystanie ze środków audiowizualnych, multimedialnych i internetu;

4)       prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w klasach.

 

 1. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowany przez dyrektora szkoły do tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas przerw , zajęć lekcyjnych lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 2. Organizacja biblioteki szkolnej:

1)       nauczyciel pracuje w bibliotece na godzinach przewidzianych w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący;

2)       biblioteka składa się z wypożyczalni książek i kącika czytelniczego;

3)       szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa jej regulamin.

 

 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody środki wspiera:

1)       rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych;

2)       przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3)       kształtowanie kultury czytelniczej;

4)       wdrażanie do poszanowania książek;

5)       nauczycieli w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

6)       wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się;

7)        uczniów szczególnie uzdolnionych i mających trudności  w nauce;

8)       rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej.

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki oraz organizację pracy określa „Regulamin biblioteki szkolnej’.

 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

§49.1.   Organizacja pracy oddziału przedszkolnego oparta jest na projekcie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora szkoły, zaopiniowanym przez radą pedagogiczną, zakładowe organizacje związkowe i  zatwierdzonym przez organ nadzoru pedagogicznego i Gminę Puławy jako organ prowadzący.

§ 50.1. Oddział przedszkolny:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)  realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.  Rok szkolny w oddziale przedszkolnym rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.

3.  W okresie wakacji i ferii oddział przedszkolny  jest  zamknięty.

4.  Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (w formie pisemnego ogłoszenia oraz informacji na stronie internetowej szkoły).

5. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

6. Rodzic zobowiązany jest, przy zapisywaniu dziecka do oddziału przedszkolnego, złożyć w sekretariacie szkoły wniosek zapisu dziecka.

7. Zapisy do oddziału przedszkolnego dokonywane są w terminie do poł. kwietnia oraz w innych terminach w miarę posiadania wolnych miejsc

8. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekroczyć 25 osób.

9. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są :

1)   dzieci 6- letnie;

2)   dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;

3)   dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji , na podstawie odrębnych przepisów;

4)   dzieci z rodzin zastępczych lub z domu dziecka;

5)   dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo;

6)   dzieci kontynuujące edukację przedszkolną;

7)   rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną;

8)   wg kolejności zgłoszeń.

10.  Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do oddziału przedszkolnego przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje  komisja rekrutacyjna złożona z  przedstawicieli rady pedagogicznej.

11.   Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora szkoły w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.

12.    Oddział przedszkolny czynny jest od godziny 8.00 do godziny 13.00 od  poniedziałku do piątku.

13.   Dzienny czas pracy oddziału  przedszkolnego wynosi 5 godzin.

14.   Godzina zajęć trwa 60 minut, z wyjątkiem religii i języka angielskiego (dwa zajęcia w tygodniu z każdego przedmiotu po 30 minut).

15.   Pięciogodzinny pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również religii (organizowanej na życzenie rodziców) jest bezpłatny, przy czym :

1)      co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)      co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na placu zabaw, na boisku, w parku – gdzie organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, prace porządkowe i ogrodnicze, itd.;

3)      Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)      Pozostały czas, w ilości 2/5 czasu, nauczyciel może dowolnie zagospodarować, realizując czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne.

 

16.   W oddziale przedszkolnym obowiązuje ramowy rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, który jest podany do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.

17.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala rozkład szczegółowy, który uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.

18.   Wychowankowie oddziału przedszkolnego mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i  zaakceptowanej przez rodziców.

19.   Oddział przedszkolny może być miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

20.   W oddziale przedszkolnym w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.

21.  Oddział przedszkolny stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.

22.   W  oddziale przedszkolnym  mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.          

23.   Dzieci oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej na zasadach ustalonych w statucie szkoły.

24.   Oddział przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację , zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 51.1.     W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników: administracyjnych i pracowników obsługi.

2.             Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy

3.             Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich  wynagradzania określają odrębne przepisy.

4.             Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

5.             Dyrektor szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek zasięgnięcia informacji z Centralnego rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

6.             Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela, zgodnie z art.6 i 75 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1189).

 

§ 52.1.   Z mocy ustawy nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.     Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów.

3.     Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów

4.     Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)       odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

a)       w szkole

-         podczas zajęć lekcyjnych (zwolnienia uczniów z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców),

-         podczas przerw,

-         podczas zajęć pozalekcyjnych,

-         podczas zajęć świetlicowych.

b)       poza szkołą

-         w czasie wycieczek szkolnych, przedmiotowych, zielonych szkół, wyjazdów do kina, teatru,

-         w czasie dojazdu, trwania zajęć i powrotu z basenu.

          Zasady zachowania w w/w sytuacjach określają odrębne regulaminy.

 

 1. Dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, właściwe planowanie pracy;
 2. Dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny.
 3. Wzbogacanie warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie i modernizację do dyrektora szkoły. Wspieranie swoja postawa i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań;
 4. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
 5. Określenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i przestrzeganie ich;
 6. Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów;
 7.  Wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku;
 8. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;
 9. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań lub zajęć wyrównawczych;
 10. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczenie powierzonego jego opiece sprzętu wynikające z jego niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru;
 11. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w tym egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 53.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 2. Skład osobowy zespołów określa rada pedagogiczna na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 3. Do zadań zespołów nauczycielskich / wychowawczych należą:

1)       Opracowanie harmonogramu pracy zespołów na dany rok szkolny;

2)       opracowanie planów wychowawczych i tematyki godzin z wychowawcą dla każdego oddziału / etapu edukacyjnego;

3)       przeprowadzanie egzaminu próbnego w klasie ósmej, analizowanie wyników i formułowanie wniosków do dalszej pracy;

4)       analizowanie wyników sprawdzianu zewnętrznego i formułowanie wniosków do dalszej pracy;

5)       zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

6)       analiza, ewaluacja i ewentualna modyfikacja zasad oceniania zachowania uczniów;

7)       analiza, ewaluacja i ewentualna modyfikacja Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

8)       analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału oraz wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i sposobów badania wyników nauczania;

9)       prowadzenie spotkań, szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10)   doskonalenie własnej pracy poprzez konsultację, wymianę doświadczeń, zajęcia otwarte, lekcje koleżeńskie oraz opracowywanie narzędzi badawczych;

11)   wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego;

12)   współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia;

13)   wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

14)   opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych oraz uzgadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem wycieczek szkolnych;

15)   wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły.

 

§ 54.1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole  należy  w szczególności:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznawanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2)       określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)       rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)       ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej – także w trakcie bieżącej pracy z uczniem;

5)       określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

6)       dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;

7)       opracowania IPET dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie, wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy);

8)       podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.

 

 

§ 55.1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale / na danym etapie nauczania tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest:

1)       ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania;

2)       korelowanie treści międzyprzedmiotowych;

3)       diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

4)       opracowanie sposobów mierzenia jakości pracy szkoły;

5)       planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)       analizowanie postępów i osiągnięć słuchaczy danego oddziału, ustalanie dla całego zespołu klasowego i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do ich zainteresowań i zdolności;

7)       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego dla początkujących nauczycieli;

8)       współdziałanie w organizowaniu i doposażaniu sal lekcyjnych;

9)       doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, zajęcia otwarte, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych.

 

 1. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez dyrektora szkoły.
 2. Koordynator zespołu składa sprawozdania z działalności zespołu na zebraniach rady pedagogicznej podsumowujących pracę szkoły.

§56.1.  Zadania nauczyciela bibliotekarza to:

1)       gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)       wypożyczanie książek i czasopism;

3)       prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego;

4)       udzielanie informacji bibliotecznych;

5)       konserwacja zbiorów;

6)       prowadzenie dokumentacji wymaganej szczegółowymi przepisami;

 

Zakres czynności nauczyciela bibliotekarza, który określa jego szczegółowe obowiązki i zadania.

 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

§ 57.1.  Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły.

2.     Dla zapewnienia ciągłości oraz skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się oddziałem przedszkolnym przez cały czas uczęszczania do niego dziecka.

3.     Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków. Współpracuje w tym zakresie ze specjalistami świadczącymi opiekę zdrowotną w szkole, tj. pielęgniarką szkolną.

4.     Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym m.in.:

1)       informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

2)       udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie , rozwoju i zachowaniu dziecka;

3)       ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie, w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi niepełnosprawnymi , ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

4)       udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, techniczne, ćwiczenia w książkach, itp.);

5.     Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jakość tej pracy, w związku z tym m.in.

1)       tworzy warunki wspomagające indywidualny rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

2)       dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, ruchowej i umysłowej;

3)       wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej dziecko rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej;

4)       stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5)       stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.

6.     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego.

7.     Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, którego procedurę wdrażania określają szczegółowe przepisy.

8.     Nauczyciel zapoznaje rodziców , na początku roku szkolnego, z programem nauczania, programem wychowawczym, programem profilaktyki oraz statutem szkoły.

9.     Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

10. Nauczyciel w tym zakresie :

1)    dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2)    prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczą w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń  i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności;

3)    z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole (diagnoza przedszkolna).

Celem takiej analizy jest gromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1)    rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2)    nauczycielowi przedszkola przy opracowywaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3)    pracownikom poradni p.p., do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Zadaniem nauczyciela jest realizacja, we współpracy z rodzicami, treści edukacji zdrowotnej. Mając na względzie dobro dzieci, zadaniem nauczyciela jest również troska o kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu.

12. Nauczyciele w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze:

1)    systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym;

2)    zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

3)    zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego (wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci).

13. Nauczyciele, w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

14. Nauczyciel przekazuje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (kwiecień).

15. Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in.:

1)    zdobywanie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych w pracy;

2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

3) aktywny udział w WDN oraz szkoleniach rady pedagogicznej;

4) samokształcenie;

5) pomoc merytoryczną dyrektora szkoły, nauczyciela metodyka lub innych specjalistów;

6) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

 

§ 58.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2)    inspirowanie i wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju;

3)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4)    realizowanie  przewidzianego programu godzin z wychowawcą, Programu wychowawczo – profilaktyczny;

5)    nadzorowanie funkcjonowania oddziału i jego wywiązywania się ze zobowiązań wobec szkoły;

6)    rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych, w razie potrzeby nawiązywanie kontaktów z rodzicami uczniów , organizowanie zebrań klasowych rodziców zgodnie z przyjętym harmonogramem;

7)    prowadzenie dokumentacji pracy wychowawcy klasy.

 

 

2. Wychowawca jest odpowiedzialny za:

1) wspieranie procesu dydaktycznego wychowanków poprzez:

a)       troskę o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników;

b)       czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego wychowanków;

c)       utrzymanie stałego kontaktu z innymi nauczycielami w celu ujednolicenia sposobów udzielania uczniom pomocy w nauce;

d)       interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają trudności, analizowanie w zespole nauczycielskim przyczyn i sposobów pomocy;

e)       zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności, wiedzę i aktywność uczniów;

f)        organizowanie klasowych kół pomocy koleżeńskiej;

g)       sugerowanie pomocy specjalistycznej w przypadku specyficznych trudności w nauce.

 

 1. Wychowawca jest odpowiedzialny za przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez:

1)    wskazywanie wzorów zachowań;

2)    wpływanie na kształtowanie wśród wychowanków atmosfery życzliwości i współdziałania, koleżeńskości i przyjaźni;

3)    wpajanie zasad pokojowego rozwiązywania konfliktów, postaw asertywnych;

4)    uczenie szacunku dla symboli , tradycji narodowych;

5)    uczestnictwo i zachęta do korzystania z dóbr kultury;

6)    wpajanie dbałości o piękno mowy ojczystej.

 

 1. Do obowiązków wychowawcy należy również przygotowanie i prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, opiekuńczego w formie:

1)       prowadzenie dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć pozalekcyjnych, zajęć specjalistycznych, arkuszy ocen, świadectw szkolnych;

2)       dokonywania statystyk, zestawień dotyczących klasy;

3)       przygotowania dokumentacji egzaminu ósmoklasisty, dostarczenie jej Dyrektorowi;

4)       wydawania opinii o wychowankach na prośbę poradni psychologiczno – pedagogicznej;

5)       dokumentowanie zebrań z rodzicami, tematyki, listy obecności rodziców na zebraniu;

6)       dokumentowanie wyjść i wyjazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)       realizowanie innych zadań statutowych i zleconych przez Dyrektora.

 

 1. Wychowawca zapoznaje rodziców i uczniów z przepisami prawa oświatowego.
 2. Wychowawca wystawia ocenę zachowania swoich uczniów zgodnie z przepisami prawa.
 3. Wychowawca doskonali kompetencje wychowawcze.

 

Prawa wychowawcy

§.59.1. Wychowawca ma prawo do:

1)       poszanowania godności osobistej;

2)       współdecydowania z samorządem klasowym, rodzicami/prawnymi opiekunami w doborze i sposobie realizacji planu działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok/etap edukacyjny;

3)       uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej od dyrektora szkoły;

4)       ustanawiania przy współpracy z oddziałową radą rodziców własnych form nagradzania/motywowania wychowanków, o ile nie są sprzeczne z katalogiem obowiązujących w szkole nagród.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE

Ogólne wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 60.1.   W szkole obowiązują wewnątrzszkolne zasady oceniania, stanowiące integralną część statutu szkoły.

 1. System reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 2. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia, których ocenianie polega na rozpoznawaniu poprzez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  i realizowanych w szkole programów nauczania;

2)      zachowanie ucznia, którego ocenianie polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 61.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

2)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;

3)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

4)      ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych/śródrocznych oraz tryb ich poprawiania.

 

§ 62.1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz  o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

ZASADY SPRAWDZANIA I KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ZASADY USTALANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKCYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 63.1. Obowiązują następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

1)      ustne wypowiedzi uczniów;

2)      pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas szkolnych zajęć edukacyjnych;

3)      pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu;

4)      zadania i prace praktyczne;

5)      pisemne prace klasowe, sprawdziany i kartkówki;

6)      aktywność na lekcji;

7)      prace dodatkowe, nadobowiązkowe.

 

2.   Przedmiotem oceny jest:

1)      praca i postępy ucznia, uwarunkowane jego możliwościami intelektualnymi  i rozwojowymi;

2)      osiągnięcia ucznia - to co potrafi, robi dobrze, a nie to czego jeszcze nie umie;

3)      aktywne uczestnictwo w zajęciach;

4)      zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę;

5)      umiejętność stawiania pytań i formułowania wniosków;

6)      stopień opanowania materiału – umiejętności.

3.   Zasady przeprowadzania i poprawy prac pisemnych:

1)      ustala się przeprowadzenie co najmniej dwóch prac pisemnych z języka polskiego  i matematyki w semestrze. Powinny one badać różne umiejętności;

2)      każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu pisemnego w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od chwili otrzymania oceny negatywnej. Formę poprawy ustala nauczyciel danego przedmiotu;

3)      ocena niedostateczna z poprawy nie może być wpisana do dziennika;

4)      sprawdzian pisemny powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem  i zapisany w dzienniku lekcyjnym;

5)      w ciągu tygodnia uczeń może pisać najwyżej trzy sprawdziany (nie licząc prac pisemnych przełożonych na prośbę uczniów);

6)      nauczyciel może w uzasadnionych przypadkach zmienić ustalony wcześniej termin sprawdzianu;

7)      w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel ma prawo egzekwowania wiedzy z zakresu materiału objętego sprawdzianem (formę ustala nauczyciel) na pierwszej lekcji przedmiotu po powrocie ucznia do szkoły (nie dotyczy tygodniowej                i dłuższej nieobecności);

8)      w przypadku tygodniowej lub dłuższej nieobecności uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły;

9)      w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu lub pracy klasowej, termin sprawdzianu zostaje przesunięty na najbliższą lekcję;

10)   poprawa sprawdzianu może się odbywać na lekcji lub w czasie przeznaczonym na konsultacje udzielane przez nauczyciela;

11)   ocenione prace powinny być oddawane w ciągu dwóch tygodni;

12)   kartkówki są niezapowiadane i dotyczą najwyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;

13)   każdy nauczyciel prowadzi konsultacje indywidualne w wymiarze jednej godziny w ciągu miesiąca. Rozkład konsultacji nauczycieli umieszcza się na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

4.   Zasady oceniania:

1)      obowiązuje skala punktowa, przeliczana na procenty, a następnie na oceny cyfrowe według kryteriów:

100 %  i rozwiązane zadanie dodatkowe – celujący

100 % - 91 % - bardzo dobry

90 % - 75% - dobry

74% - 50 % - dostateczny

49 % - 31 % - dopuszczający

30% - 0% - niedostateczny

2)         od podanych wyżej kryteriów możliwe są pewne odchylenia wynikające  z indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela.

 

5.   Krótkie sprawdziany, tak zwane „kartkówki” – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub innej określonej przez nauczyciela niewielkiej partii materiału albo pracy domowej.

6.   Sprawdziany diagnozujące są przeprowadzane w klasach I – VIII i mają na celu sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. W oddziałach przedszkolnych jest przeprowadzana diagnoza wstępna i końcowa.

7.   Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Szkoła nie udziela informacji  o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.

8.   Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego                                                       i dokumentowane następująco:

1)   w przypadku odpowiedzi ustnych – wpis wraz z datą dzienną w zeszycie przedmiotowym ucznia, na prośbę ucznia uzasadniana;

2)   w przypadku dłuższych prac pisemnych i sprawdzianów – ocena jest wpisywana na pracy z krótkim uzasadnieniem;

3)   w przypadku oceny z zachowania – każda ocena bieżąca jest wpisywana z parafką nauczyciela, zaś ocena naganna, z uzasadnieniem, w zeszycie obserwacji.

9.   Zeszyt obserwacji uczniów dołączony do każdego dziennika lekcyjnego służy rejestrowaniu spo-strzeżeń nauczycieli odnoszących się do zachowania konkretnego ucznia.

10.    Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań klasowych, dłuższych zadań domowych) w terminie do dwóch tygodni.

11.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzice ucznia na zebraniach, konsultacjach lub na indywidualną prośbę.

12.    Specyfikacja oceniania uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych polega na :

1)   w przypadku ucznia z trudnościami w nauce; umożliwieniu uzupełniania partii materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest systematyczna i polegająca na współpracy z nauczycielem;

2)   w przypadku ucznia zdolnego; umożliwieniu realizowania zadań dodatkowych, wynikających z jego inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem nauczyciela i opiekuna.

 

 1. Ocenianiu podlegają nabyte wiadomości i umiejętności zawarte w realizowanych szkolnych programach nauczania, uwzględniających podstawy programowe.

Wymagania edukacyjne

§ 64.1.  Nauczyciele na pierwszych zajęciach i zebraniach we wrześniu informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.   Wymagania na poszczególne stopnie szkolne dla klas I-III:

1)   poziom wymagań koniecznych (K) – wymagania na stopień dopuszczający. Są to wiadomości i umiejętności:

a)   najłatwiejsze,

b)   najczęściej stosowane.

c)   nie wymagające modyfikacji,

d)   niezbędne do uczenia się podstawowych umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji,

e)   niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności,

f)   praktyczne życiowo.

2)   poziom wymagań (P) – wymagania na stopień dostateczny. Są to wiadomości  i umiejętności:

a)   bardzo przystępne i stosunkowo łatwe do opanowania;

b)   najprostsze i najbardziej uniwersalne, o niewielkim stopniu złożoności;

c)   bezpośrednio użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności ucznia;

d)   absolutnie niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu oraz kontynuowaniu nauki na wyższym poziomie;

e)   dające się wykorzystać w wielu sytuacjach;

f)   bezpośrednio użyteczne życiowo.

3) poziom wymagań rozszerzających (R) – wymagania na stopień dobry. Są to wiadomości i umiejętności :

a)   umiarkowanie przystępne,

b)   bardziej złożone i mniej typowe,

c)   przydatne w opanowywaniu nowych treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

d)   istotne w strukturze treści przedmiotowych,

e)   integrujące wiadomości i umiejętności ucznia opanowywane wcześniej na danym etapie kształcenia,

f)   pośrednio użyteczne życiowo.

4)   poziom wymagań dopełniających (D) – wymagania na stopień bardzo dobry. Są to wiadomości i umiejętności:

a)   trudne, złożone i nietypowe,

b)   w wielu równoległych ujęciach,

c)   wyspecjalizowane,

d)   o trudno przewidywalnym zastosowaniu, wymagające umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach nowych dla ucznia,

e)   odległe, nie wykazujące bezpośredniej użyteczności pozaszkolnej.

5)   poziom wymagań wykraczających (W) – wymagania na stopień celujący. Są to wiadomości i umiejętności:

a)      wykraczające trudnością, trudne do opanowania,

b)      szczególnie złożone i oryginalne,

c)      twórcze naukowo, wykraczające ponad program nauczania danego przedmiotu,

d)      wysoko specjalistyczne, ponad potrzeby aktualnego etapu kształcenia,

e)      bez bezpośredniej użyteczności w przedmiocie,

f)      bez bezpośredniej użyteczności pozaszkolnej.

 

 

Zasady oceniania w klasach  I-III

§ 65 .1.  W klasach I – III roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych   (z wyłączeniem lekcji religii) są ocenami opisowymi.

2.   Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I-III jest ocenianiem wspierającym, mającym na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej uczyć się. Uczeń i rodzice na bieżąco otrzymują od nauczyciela informację zwrotną.

3.   Ocena bieżąca w klasach I-III jest przekazywana uczniowi w postaci informacji o jego pracy i postawach poprzez:

1)  informację pisemną w postaci cyfry (1- 6); 

2)   informację słowną;

3)   informację pozawerbalną – gest, mimika;

4)   symbole obrazkowe i wyrazowe;

5)   elementy oceniania kształtującego.

 

4.   Ogólne kryteria oceniania uczniów kl. I-III oraz odpowiadające im stopnie szkolne jako oceny cząstkowe wg sześciostopniowej skali :

1)   celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a)      posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

b)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z przedmiotu nauczania,

d)      proponuje rozwiązania nietypowe,

e)      rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania;

f)      osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)   bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c)      rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

d)      potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)   dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawę programową kształcenia zintegrowanego,

b)      poprawnie stosuje wiadomości,

c)      samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4)   dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który

a)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia zintegrowanego,

b)      rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o określonym stopniu trudności.

5)   dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który

a)   ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia niezbędnej wiedzy w pierwszym etapie edukacyjnym,

b)   rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)   niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

a)   nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia zintegrowanego,

b)   nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, nawet przy pomocy nauczyciela,

c)   braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

 

Zasady oceniania w klasach  IV-VIII

§ 66.1. Oceny w klasach IV-VIII dzielimy na:

1)   bieżące: prace pisemne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji;

2)   klasyfikacyjne śródroczne;

3)   klasyfikacyjne roczne.

2.   Oceny w klasach IV – VIII ustalane są według następującej skali:

1)  stopień celujący             (cel)    „6”;

2)  stopień bardzo dobry     (bdb) –  „5”;

3)  stopień dobry                 (db)     „4”;

4)   stopień dostateczny        (dst)    „3”;

5)   stopień dopuszczający   (dop) –  „2”;

6)   stopień niedostateczny   (ndst)–  „1”;

7)    dopuszcza się przy ustalaniu ocen bieżących dopisywanie symbolu „+” i „-”.

 

3.   Z każdego przedmiotu nauczyciel zobowiązany jest do oceniania ucznia w zakresie różnych form jego aktywności, w tym za prace pisemne i wypowiedzi ustne, wyjątek stanowią przedmioty artystyczne, informatyka/zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne.

4.   W ciągu jednego semestru nauczyciel powinien wystawić minimalną ilość ocen bieżących:

1)   1 godzina tygodniowo – co najmniej 3 oceny cząstkowe;

2)   2-3 godziny tygodniowo – co najmniej 4 oceny cząstkowe;

3)   4-5 godzin tygodniowo – co najmniej 5 ocen cząstkowych.

 

5.   Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ucznia.

6.   Uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny:

1)       jedno nieprzygotowanie się do zajęć w ciągu semestru, jeżeli zajęcia z przedmiotu odbywają się w wymiarze mniejszym niż 4 godziny w tygodniu,

2)       dwa nieprzygotowania się do zajęć w ciągu semestru, na zajęciach odbywających się w wymiarze 4 lub więcej godzin tygodniowo.

 

Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne

§ 67 .1.  Poziom wymagań edukacyjnych odpowiadających poszczególnym stopniom każdy nauczyciel opisuje w przedmiotowym systemie oceniania uwzględniając ustalenia w sprawie wymagań ogólnie przyjętych, tj.:

1)   w klasyfikacji rocznej, śródrocznej lub ocenianiu bieżącym ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w podstawie programowej danej dziedziny edukacyjnej,

b)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia na podstawie wyszukanej przez siebie  literatury,

c)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe,

d)      osiąga sukcesy w olimpiadach,  konkursach przedmiotowych (tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady  przedmiotowej)  , zawodach sportowych i innych na wysokich  szczeblach lub posiada inne porównywalne sukcesy lub osiągnięcia.

2)   w klasyfikacji rocznej, śródrocznej lub ocenianiu bieżącym ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową danej dziedziny edukacyjnej,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c)      samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w  programie nauczania przyjętym przez nauczyciela,

d)      potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)   w klasyfikacji rocznej, śródrocznej lub ocenianiu bieżącym ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania  przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),  

b)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania    teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

4)   w klasyfikacji rocznej, śródrocznej lub ocenianiu bieżącym ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował  wiadomości i umiejętności określone w  programie przyjętym przez nauczyciela danego przedmiotu na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

b)       rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5)   w klasyfikacji rocznej, śródrocznej lub ocenianiu bieżącym ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)      ma trudności z  opanowaniem zagadnień zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),

b)      samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe problemy teoretyczne  i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 6) w klasyfikacji rocznej, śródrocznej lub ocenianiu bieżącym ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach   uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej,

b)      nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

c)      nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz poprawienia ocen z zajęć edukacyjnych,

d)      braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.

6.   Ocena z religii począwszy od klasy pierwszej do najwyższej jest wyrażana w sześciostopniowej skali.

Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

§ 68. 1.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania

2.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki/zajęć technicznych, plastyki i muzyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik

3.   Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.2 uniemożliwia ustalenie klasyfikacyjnej oceny rocznej (śródrocznej) , tj. zwolnienie przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

Zwolnienia z zajęć obowiązkowych

§ 69.1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z nauki przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia komputerowe.

2.   Ogólne warunki zwolnienia określa rozporządzenie MEN

3.   Decyzję o zwolnieniu ucznia, z wymienionych w ust.1 zajęć, podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodzica umotywowany zaświadczeniem lekarza specjalisty, który stwierdza znaczne ograniczenie możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach ze względu na stan zdrowia.

4.   Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej na czas określony w tej opinii.

5.   W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 

SPOSOBY I FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH, POSTĘPACH  I OSIĄGNIĘCIACH

§ 70.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.   Wychowawca klasy podczas zebrania organizacyjnego we wrześniu zapoznaje rodziców z podstawowymi dokumentami szkolnymi, które odnoszą się do organizacji pracy szkoły, w tym do oceniania i klasyfikowania uczniów oraz informuje o ich dostępności w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

4.   Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących i klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Szczegółowe kryteria oceniania uczniów zawierają przedmiotowe systemy oceniania (PSO), które są przedstawiane uczniom na początku roku szkolnego.

5.   Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

6.   Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub na podstawie dokonanego przez nauczycieli i specjalistów rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

7.   Nauczyciel ustnie informuje ucznia o ocenie w momencie jej wystawienia i wpisuje ją do dziennika; oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

8.  Rodzice informowani są o ocenach na zebraniach, podczas konsultacji indywidualnych.

 

9.   Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia są przekazywane rodzicom następująco:

1)      w formie ustnej na indywidualnych stałych dyżurach nauczycieli dla rodziców, zwanych konsultacjami;

2)      w formie pisemnej, dodatkowo ustnej, na zebraniach ogólnych wychowawcy z rodzicami.

10. Harmonogram konsultacji jest zamieszczany na tablicy ogłoszeń szkoły, na szkolnej stronie internetowej oraz podany przez wychowawcę do wiadomości na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

11. Nauczyciel udostępnia rodzicom do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe.

1)      Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępniane sa uczniom do wglądu na lekcji. Uczeń ma prawo przeanalizować każdą sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela pracę pisemną stanowiąca formę kontroli wiedzy i umiejętności (prace klasowe, kartkówki, itp.);

2)      kartkówki nauczyciel oddaje uczniom na bieżąco;

3)      sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępniane są rodzicom (opiekunom prawnym) podczas konsultacji, zebrań lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie.

4)      rodzice maja prawo do uzyskania uzasadnienia oceny oraz dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania, a także otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy;

5)      nauczyciel uzasadniając ocenę wskazuje mocne i słabe strony dziecka oraz jego zaangażowanie;

6)      sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia nauczyciel przechowuje w bezpiecznym miejscu do końca roku szkolnego.

 

12. Na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele klas I – VIII  są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych,  a wychowawca o przewidywanej ocenie z zachowania. Oceny przewidywane nie są ocenami ostatecznymi i w zależności od dalszego zachowania ucznia i jego dalszych postępów w nauce mogą ulec zmianie.

13. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani pisemnie powiadomić rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych, a wychowawca o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach nieodpowiednich i nagannych.

14. Nauczyciele pisemnie uzasadniają wystawione śródroczne i roczne niedostateczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a wychowawca wystawione śródroczne i roczne nieodpowiednie i naganne oceny klasyfikacyjne zachowania; uzasadnienie wymienionych ocen jest zamieszczane w protokole z klasyfikacyjnej rady pedagogicznej,

15. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele klas I-VIII są zobowiązani poinformować uczniów o ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, a wychowawca o ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej zachowania. Nauczyciele o ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej informują uczniów ustnie.

16. Nienaruszalny termin ustalania stopni tj. dokonania wpisów piórem lub długopisem ustala się na trzy dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.

17. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej/rocznej odbywa sia na zebraniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

18. Zasady przedkładania do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych:

1)      pisemne formy sprawdzianów muszą być sprawdzone i ocenione w terminie do dwóch tygodni, a w przypadku wypracowań z języka polskiego do trzech tygodni wyłączając dni świąteczne, wolne od nauki i nieobecności nauczyciela;

2)      prace klasowe i sprawdziany są wydawane uczniom do wglądu na lekcji oraz udostępniane rodzicom w szkole.

19. Bieżące informacje o zachowaniu uczniów są zamieszczane w dzienniku lekcyjnym i dzienniczkach ucznia. Ponadto nauczyciele informują rodziców o zachowaniu uczniów podczas rozmów indywidualnych i zebrań z rodzicami.

20. Rodzic jest zobowiązany do uczestniczenia, przynajmniej w zebraniach ogólnych organizowanych w ciągu całego roku szkolnego oraz do zapoznawania się z informacją o postępach i osiągnięciach swojego dziecka.

21.    Rodzic ma obowiązek na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole wpisując w Dzienniczku Ucznia datę i przyczynę nieobecności. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego leczenie.

Ocena z zachowania

§ 71. 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się wg sześciostopniowej skali:

1)      wzorowe (wz);

2)      bardzo dobre (bdb);

3)      dobre (db);

4)      poprawne (ppr);

5)      nieodpowiednie (ndp);

6)      naganne (ng).

2.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkoły;

3)      dbałość o honor i tradycje;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

3.   Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na :

1)      promocję;

2)      stopnie z przedmiotów nauczania;

3)      ukończenie szkoły.

4.   Ocena z zachowania jest śródroczna i roczna

5.   Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, zgodnie z trybem i zasadami ustalonymi przez radę pedagogiczną , po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, samorządu klasowego oraz biorąc pod uwagę opinie pozostałego personelu szkoły, ocenę klasy i  samoocenę ucznia

6.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie biorąc pod uwagę orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 

Kryteria opisowej oceny z zachowania dla uczniów klas I-III

§ 72. 1. Oceniając ucznia w formie opisowej każdy wychowawca będzie brał pod uwagę następujące kryteria dotyczące osiągnięć wychowawczych:

1)      przestrzeganie zasad przyjętych przez szkołę i klasę;

2)      punktualność;

3)      samodzielność;

4)      aktywne uczestnictwo w zajęciach klasowych i szkolnych;

5)      dbałość o porządek w klasie i w szkole;

6)      właściwe współdziałanie z grupą rówieśniczą;

7)      umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

8)      zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych w trakcie pobytu na terenie szkoły i w trakcie zajęć poza szkołą;

9)      stosowanie zasad kulturalnego zachowania się;

10)    okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły;

11)    dbałość o higienę osobistą i o własne zdrowie.

 

Kryteria oceny z zachowania:

§ 73.1.  Przy zachowaniu szczególnie przykładnym:  uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków, aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność, jest pracowity i wytrwały w dążeniu do celu, zgodnie i twórczo współpracuje w zespole, jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny, dotrzymuje zawartych umów, panuje nad emocjami, radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego, jest zawsze przygotowany do zajęć, potrafi dokonywać samoocen własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych.

2.   Przy zachowaniu przykładnym:  uczeń zachowuje się kulturalnie w klasie i na terenie szkoły, używa form grzecznościowych, uczynny, zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega, dotrzymuje warunków zawartych umów, w miarę możliwości stara się wywiązać ze swoich obowiązków, w życiu codziennym jest uczciwy, prawdomówny, unika agresji, przeważnie jest przygotowany do zajęć, potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych, jest koleżeński wobec rówieśników, potrafi współpracować w zespole.

3.   Przy zachowaniu poprawnym:  uczeń zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje, stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi, dostrzega błędy w swoim zachowaniu w niektórych sytuacjach życia społecznego, próbuje ocenić własne zachowanie, widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań, nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań, potrafi jednak przyznać się do błędu, jest najczęściej przygotowany do zajęć, stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw, radzi sobie z własnymi emocjami, potrafi pracować w zespole.

4.   Przy zachowaniu budzącym zastrzeżenia: uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ma jednak trudności z ich przestrzeganiem, rozumie na czym polega koleżeństwo i poprawne kontakty rówieśnicze, lecz miewa duże problemy z ich zachowaniem wobec dorosłych i dzieci, ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji, nie stara się zmienić swojego postępowania, niechętnie korzysta z rad nauczycieli i rówieśników, ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia, ma bardzo duże trudności z opanowaniem złości, gniewu i agresji wobec innych dzieci, dorosłych, ma problemy z dokonywaniem obiektywnej samooceny, nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, przeszkadza często rówieśnikom podczas zajęć szkolnych, nie uważa i zajmuje się innymi, własnymi sprawami, często nie przygotowuje się do zajęć.

 

Kryteria ocen z zachowania dla uczniów klas  IV-VIII

§ 74.1.  Zachowanie wzorowe (wz) otrzymuje uczeń, który w całości wypełnia obowiązki określone w statucie szkoły, tj.:

1)      systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, a w szczególności:

a)      nie spóźnia się na lekcje,

b)      nie opuszcza lekcji bez ważnej przyczyny,

c)      usprawiedliwia każdą nieobecność lub spóźnienie na zajęcia,

e)      przestrzega ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

f)      bierze udział w pracach organizacji szkolnych,

g)      uczestniczy we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych,

h)     godnie reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych,

i)      uczestniczy w akcjach: ekologicznych, prozdrowotnych oraz w wolontariacie,

j)     przygotowuje i prowadzi konkursy klasowe i międzyklasowe,

k)    pracuje na rzecz biblioteki i świetlicy szkolnej,

l)       nie ma krytycznych uwag w zeszycie obserwacji uczniów.

2)      przestrzega zasad:

a)      szanuje godność osobistą, dobre imię i własność drugiego człowieka,

b)      używa na co dzień zwrotów grzecznościowych,

c)      przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności,

d)      naprawia wyrządzone przez siebie szkody, korzystając z pomocy rodziców.

3)      wykazuje troskę o własne i cudze życie, zdrowie i higienę oraz rozwój fizyczny, a w szczególności:

a)      przestrzega ogólnych zasad bhp na terenie szkoły i poza nią,

b)      bezwzględnie przestrzega zasady „Uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania alkoholu i innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nią”,

c)      używa w szkole wyłącznie obuwia zastępczego,

d)      dba o czystość i schludny wygląd zewnętrzny.

4)      dba o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności:

a)      sprzęt i wyposażenie szkoły, nie niszczy go lecz wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem,

b)      dba o estetykę sal lekcyjnych, w tym kwiaty i dekoracje,

c)      nie zaśmieca szkoły i jej placów,

d)      nie krzyczy, a w trosce o swoje i kolegów bezpieczeństwo nie biega podczas przerw międzysekcyjnych,

e)      nie mówi i nie rozmawia w czasie lekcji bez pozwolenia nauczyciela,

f)      przestrzega zasady „Nie wolno przywłaszczać sobie żadnej własności drugiego człowieka”,

g)      nie wywołuje bójki i nie bierze w niej udziału,

h)      zna i przestrzega obowiązujące w szkole regulaminy,

i)       respektuje uchwały i realizuje Plan pracy samorządu uczniowskiego,

j)       wykonuje polecenia nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników szkoły, a także pilnujących porządku kolegów dyżurnych.

5)      dba o kultywowanie tradycji, w tym szkolnych i lokalnych (zna postacie i wydarzenia historyczne związane z rodzimą miejscowością),

6)      posiada i szanuje legitymację szkolną.

 

2.   Uczeń z zachowaniem wzorowym, w pełnym zakresie przyswoił pozytywne wartości życiowe i w dalszym ciągu kształtuje swój charakter.

3.   Określenie w całości informuje, że uczeń spełnia swe obowiązki bez wyjątku, w każdym czasie i miejscu, w stopniu zależnym tylko od wieku, własności rozwojowych, a także sytuacji rodzinnej.

 

§ 75. 1.  Zachowanie bardzo dobre (bdb) otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki zapisane w statucie szkoły, tj.

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

a)      aktywnie uczestniczy w zdobywaniu wiedzy,

b)      rozwija zainteresowania i uzdolnienia,

c)      systematycznie uczęszcza do szkoły,

d)      nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

a)      dba o wspólne dobro: sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,

b)      dba o estetykę miejsca pracy,

c)      szanuje własność prywatną wykazuje dużą inicjatywę w organizowaniu życia klasy i szkoły,

d)      reaguje na nieodpowiednie zachowanie rówieśników,

e)      pomaga uczniom słabszym w nauce.

3)      dbałość o honor i tradycje:

a)      godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

b)      bierze czynny udział w kultywowaniu tradycji szkolnych,

c)      okazuje szacunek symbolom narodowym i tradycjom.

4)         dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)      dba o kulturę języka i poprawność wypowiedzi,

b)      nie używa wulgaryzmów.

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)      dba o higienę i zdrowie,

b)      dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć, przerw i zabaw,

c)      nie ulega nałogom.

6)         godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)      zachowuje się w sposób kulturalny,

b)      nie ma uwag w zeszycie obserwacji uczniów,

c)      nie akceptuje przejawów wandalizmu.

7)         okazywanie szacunku innym osobom:

a)      jest życzliwy w stosunku do innych,

b)      w miarę możliwości służy pomocą innym,

c)      używa form grzecznościowych.

 

§ 76.1. Zachowanie dobre (db) otrzymuje uczeń, który:

1)      spełnia  obowiązki określone w statucie i przestrzega regulaminów obowiązujących  w szkole:

a)      przygotowuje się do zajęć i stara się aktywnie w nich uczestniczyć,

b)      dba o bezpieczeństwo (przestrzega zasad i norm zachowania podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych),