Nawigacja

Statut Koncepcja pracy szkoły Regulamin Szkolny Szkolny Katalog Praw Ucznia Zespoły Zadaniowe i Koordynatorzy Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Wykaz programów nauczania Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji uczniów Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli Ewaluacja 2014 Program Wychowawczo-profilaktyczny

Dokumenty szkoły

Program Wychowawczo-profilaktyczny

  

PROGRAM

 

WYCHOWAWCZO-

 

PROFILAKTYCZNY

 

Szkoły Podstawowej w Bronowicach

na rok szkolny 2017/2018

 

 

  

Bronowice 2017

 

 

SPIS TREŚCI

 

Podstawy prawne - główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej …………………………………………………………………………………..…...3

 

Motto:…………………………………………………………………………………………….…4

 

Wstęp………………………………………………………………………………………….…….4

 

Rozdział I                                                                                                                                                   

Diagnoza…………………………………………………………………………………………….5

 

Rozdział II

Wartości uznawane przez społeczność szkolną:…………………………………………………..7               

 

Rozdział III

WIZJA SZKOŁY………………………………………………………………………………….. 7

MISJA SZKOŁY…………………………………………………………………………………... 7

SYLWETKA ABSOLWENTA……………………………………………………………………..8

 

Rozdział IV

Główne założenia Programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018…8

Cele szczegółowe……………………………………………………………………………………9

 

Rozdział V

Harmonogram –  Zadania do realizacji……………………………………………………….....10

 

Rozdział VI

Harmonogram uroczystości szkolnych na rok 2017/2018……………………………………….12

 

Rozdział VII

Tryb postępowania w trudnych sytuacjach………………………………………………………13

 

Rozdział VIII

Ewaluacja programu………………………………………………………………………………15

 

 

Podstawy prawne - główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.

Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

 

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.

 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r.    W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96

 

7.  Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).

 

8.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r

 

9. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

10.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

11.  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

12.  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

13.  Konwencja o Prawach Dziecka.

 

14.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 

 

Motto:

 

,,W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał: aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej  i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla innych."

                                                                                        / Jan Paweł II/

 

Wstęp

 

Szkoła Podstawowa w Bronowicach jest małą, wiejską szkołą umiejscowioną w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Liczy 8 oddziałów (w tym oddział przedszkolny), do których uczęszcza 67 uczniów. Rodzice większości dzieci pracują zawodowo, dlatego duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej. Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania zdrowego stylu życia.

 

Rodzice, tworzą zintegrowaną społeczność lokalną, która jest otwarta na współpracę ze szkołą.  Nasza szkoła współpracuje z: Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną, Kościołem Parafialnym, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bronowicach,  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Puławach, itp.

 

 

Wychowanie i profilaktyka są procesami odrębnymi, różniącymi się celem działań, jednak są ze sobą ściśle powiązane i posiadają wspólny obszar.                                                                               

 

Cel wychowania wszechstronnie dojrzały człowiek. Cel profilaktyki wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków.

 

Charakterystyka programu wychowawczo - profilaktycznego

 

Program wychowawczo- profilaktyczny powstał w oparciu o:

a. Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej;

b. Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców;

c. Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli.

 

Szkoła powinna stwarzać młodemu człowiekowi warunki do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości - począwszy od nabywania sprawności intelektualnych aż do rozwoju moralnego i duchowego. Wiąże się to z możliwością swobodnego wyrażania myśli, dobrowolnego i zgodnego z zainteresowaniami wyboru zajęć pozalekcyjnych. Uczeń powinien mieć również zapewnione poszanowanie godności własnej w dyskusji, sprawach osobistych, a także w stosunkach rodzinnych i szkolnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć.

 

W wychowaniu młodego człowieka najważniejszą rolę odgrywa dom rodzinny. Rolą szkoły powinno być wspieranie tych działań, a ponadto wprowadzanie ucznia w prawidłowe kontakty społeczne oraz rozwijanie jego wiedzy i umiejętności. Ważne jest więc uzgodnienie stanowiska wychowawczego pomiędzy szkołą, a domem rodzinnym. Obie strony powinny współdziałać i wspierać się w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.

 

 

Rozdział I

 

Diagnoza

 W naszej szkole systematycznie przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się    potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w na podstawie:

 

- ankiet skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych;

- spostrzeżeń wychowawców na temat klasy;

- analizy dokumentacji szkolnej;

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisanych do zeszytu uwag w kl. IV-VIII i dzienniczków uczniów w kl. I-III;

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawców.

 

Diagnoza przeprowadzona wśród rodziców ukazała oczekiwania rodziców względem szkoły i nauczycieli.

 

Wobec szkoły rodzice oczekują:

                    zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa,

                    wysokiego poziomu nauczania z uwzględnieniem możliwości dziecka,

                    dobrych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami,

                    wyposażenia dziecka w umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

                    dbałości o wychowanie dziecka,

                    zajęć rozwijających, takich jak: śpiew (muzyka), taniec, zajęć plastycznych i sportowych

                    zajęć wyrównawczych i angażowania uczniów mniej zdolnych w życie szkoły.

 

Lekcje wychowawcze powinny być planowane i przeprowadzane pod kątem:

                    kształtowania kultury osobistej uczniów (szacunek do innych ludzi),

                    omawiania zachowania i ocen uczniów,

                    rozmów o sprawach klasowych,

                    zwracania uwagi na niebezpieczeństwo uzależnień i cyberprzemocy,

                    wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

Na zebraniach z rodzicami należy poruszać następujące problemy:

                    oceny i zachowanie uczniów,

                    organizacja wycieczek szkolnych,

                    stosunek nauczyciela do uczniów,

                    cyberprzemoc,

                    przemoc w szkole,

                    uzależnienia,

                    problemy wychowawcze, np. brak koncentracji, nadmierna wrażliwość,

                    organizacja imprez szkolnych, np. Święto Rodzinki, festyny, uroczystości szkolne.

 

Szkoła ma wspierać rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:

                    częstsze kontakty szkoła-rodzic i odwrotnie,

                    organizując spotkania rodziców z pedagogiem i psychologiem,

                     organizując szkolenia dla rodziców  prowadzone przez osoby z zewnątrz,

                    organizując przez nauczycieli pogadanki i warsztaty dla rodziców.

 

Rodzice powinni w szkole współdecydować o:

                    uroczystościach i imprezach szkolnych,

                    dysponowaniu środkami finansowymi Rady Rodziców,

                     wycieczkach klasowych,

                    zajęciach pozalekcyjnych,

                    systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej.

 

Wychowawca klasy powinien:

                    otwarcie mówić o problemach,

                    panować nad dyscypliną w klasie,

                    okazywać wsparcie dla dzieci mniej zdolnych.

 

Po dokonaniu analizy problemów występujących w ubiegłym roku szkolnym w bieżącym roku należy:

 

Wdrażać uczniów do większej samodzielności podczas pracy na lekcji oraz wzajemnego szacunku do innych osób;

Wskazywać pozytywne cechy i umiejętności uczniów;

Zmierzać do pełnej integracji klasy poprzez spotkania, wyjazdy, warsztaty;

Zachęcać i motywować uczniów do wytężonej pracy na lekcji i w domu;

Systematycznie rozliczać uczniów z wykonywanych obowiązków;

Wzmocnić samodzielność, dyscyplinę i odpowiedzialność za podejmowane działania;

Kontynuować działania wychowawcze, przypominać prawa i obowiązki ucznia;

Kształtować umiejętność wyrażania złości, asertywnego zachowania, rozwiązywania konfliktów;

Zachęcać starszych uczniów do pomocy koleżeńskiej uczniów.

 

 

Rozdział II

 

Wartości uznawane przez społeczność szkolną:

 

Rodzice

Uczniowie

Nauczyciele

prawda

wiara

zdrowie

tolerancja

miłość

wytrwałość

dobro

przyjaźń

lojalność

szczęście

powodzenie materialne

wiara

szczerość

sprawiedliwość

miłość

zaufanie

pieniądze

punktualność

wygląd

prawda

dobro

tolerancja

lojalność

odwaga

miłość

zdobycie określonej wiedzy

pozytywny stosunek do ludzi

zdrowie

dobra praca

pokój na świecie

wartości moralne

wartości religijne

 

Rozdział III

 

WIZJA SZKOŁY

       Nasza szkoła jest szkołą nowoczesną, przyjazną, przygotowującą uczniów do nauki na wyższym etapie edukacyjnym.

       Program szkoły jest ukierunkowany na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

   Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.

       Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana , kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która stosuje nowoczesne metody nauczania i wychowania.

       Rodzice są współautorami życia szkoły.

    Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 

MISJA SZKOŁY

 

            ZAPEWNIAMY:

       Zdobycie rzetelnej wiedzy prowadzącej do rozumienia świata, ludzi i siebie.

       Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania do samodzielności w procesie uczenia się oraz inspiracji                do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

       Wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania odmienności i niepełnosprawności innych osób.

       Warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

       Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w szkole.

       Kultywowanie tradycji.

WSPIERAMY:

       Wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań.

       Aktywność społeczną rodziców i uczniów.

       Rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.

       Rozwój zawodowy nauczycieli.

       Działania różnych instytucji zapewniając uczniom pomoc socjalną.

            UMOŻLIWIAMY:

       Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych.

       Korzystanie z placu zabaw, boisk sportowych, biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej    i stołówki.

       Udział rodziców i uczniów w kształtowaniu oblicza szkoły.

       Stały kontakt rodziców z nauczycielami i dyrektorem szkoły.

       Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

            SYLWETKA ABSOLWENTA

1.             Jest przygotowany do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia.

2.             Jest odpowiedzialny, za siebie i innych.

3.             Ma poczucie przynależności do najbliższego środowiska i regionu.

4.             Jest aktywny i twórczy.

5.             Ma poczucie własnej wartości i godności, umiejętnie broni własnych poglądów.

6.             Zna i stosuje zasady dobrego zachowania oraz używa zwrotów grzecznościowych.

7.             Jest tolerancyjny i gotowy do niesienia pomocy starszym, słabszym i niepełnosprawnym,   ale jest asertywny.

8.             Ma szacunek do symboli narodowych, zna historię i kulturę Ojczyzny, regionu.

9.             Jest ciekawy świata i poszukujący.

10.         Dba o własne zdrowie, higienę osobistą, swój wygląd i otoczenie oraz zdrowe warunki życia.

11.         Zna i stosuje podstawowe normy etyczne, moralne i społeczne.

12.         Potrafi uchronić siebie i innych przed zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi.

13.         Umie wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce.

 

 

Rozdział IV

 

Główne założenia Programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018 :

 

Celem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wszechstronny  rozwój ucznia w każdym obszarze jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

  

Cele szczegółowe:

 

1.      Przygotowanie uczniów do wejścia w dorosły świat.

2.      Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności.

3.      Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych.

4.      Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi.

5.      Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów.

6.      Przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami.

7.      Integrowanie uczniów i kształtowanie w nich samorządności.

8.      Rozwijanie przynależności do klasy i szkoły .

9.      Rozwijanie umiejętności dostrzegania i akceptacji potrzeb innych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania pracy wychowawczej są ukierunkowane na wspomaganie rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, moralnej, społecznej i emocjonalnej, m.in.

 

·         zachęcanie do samodzielnego rozwijania uzdolnień;

·         pomoc uczniom z trudnościami w nauce;

·         przygotowanie uczniów do budowania prawidłowych relacji w grupie społecznej (integracja zespołów klasowych, wzmacnianie samodzielności, samodyscypliny);

·         nabywanie zasad właściwej komunikacji międzyludzkiej (kulturalne zachowanie się                        w towarzystwie, szacunek wobec innych ludzi);

·         budowanie poczucia przynależności  i odpowiedzialności regionalnej i narodowej (postawy patriotyczne);

·         zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 

·         znajomość zasad ruchu drogowego - bezpieczeństwo w drodze do szkoły i poza nią;

·         promowanie zdrowego stylu życia;

·         eliminowanie agresji, przemocy rówieśniczej w szkole;

·         niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji;

·         wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów(postawy asertywne).

 

  

 

Rozdział V

 

Harmonogram –  Zadania do realizacji

 

Lp.

Zadania/działania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa           w szkole oraz               w drodze ze szkoły       i do domu. Niebezpieczne miejsca i sytuacje.

- spotkania z przedstawicielami policji;

- pogadanki;

- dyskusje;

- filmy edukacyjne;

- aktywizowanie uczniów do dbania  o swoje bezpieczeństwo i innych;

- wyrabianie nawyku reagowania       na przejawy zła i przemocy;

- konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego

zachowania uczniów.

- wychowawcy

- nauczyciele różnych przedmiotów

 

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez przewodniczącego zespołu wychowawczego        I i II etapu kształcenia

2.

Rozwijanie zainteresowań                i zdolności uczniów.

- prowadzenie kół zainteresowań, warsztatów;

- przygotowanie inscenizacji na uroczystości szkolne;

- wyjścia do muzeum;

- wyjazdy do teatru;

- zachęcanie uczniów do udziału        w konkursach szkolnych;

- przygotowanie uczniów                  do reprezentowania szkoły                 w zewnętrznych konkursach;

- zachęcanie do rozwijania uzdolnień poprzez wskazywanie dodatkowych źródeł informacji.

- nauczyciele różnych przedmiotów

Zgodnie z harmonogramem

zajęć prowadzonych przez  nauczycieli.

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości.

3.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających trudności w nauce.

- prowadzenie zajęć             dydaktyczno – wyrównawczych                                po przeprowadzonych diagnozach                                   z poszczególnych przedmiotów.

- nauczyciele

przedmiotów

Zgodnie z harmonogramem

zajęć prowadzonych przez  nauczycieli

4.

 

 

 

 

 

Integrowanie uczniów w zespołach klasowych.

Uczenie zasad samorządności oraz demokracji.

 

 

 

Wzmacnianie samodzielności, motywacji, pewności siebie, samodyscypliny         

i odpowiedzialności   za podejmowane działania.

- przypominać prawa i obowiązki ucznia oraz je respektować;

- zwiększyć ilość spotkań integrujących zespoły klasowe: imprezy klasowe, wycieczki, ogniska;

- rozszerzyć współpracę z młodszymi klasami;                                              

 

 

- okazywanie szacunku innym osobom;

- pogadanki;

- warsztaty z zakresu rozwiązywania różnych problemów;                           - debata nt. praw w szkole,

- wybory do samorządu klasowego, SU, Szkolnego Koła  PCK;

- dyżury klasowe;

- gazetki szkolne;

- sprzątanie terenu wokół  szkoły.

- wychowawcy

- pedagog, psycholog

Zgodnie z harmonogramem

zajęć opracowanych dla  poszczególnych klas.

5.

Uświadamianie            i uczenie prawidłowej  komunikacji międzyludzkiej

- nabywanie nawyków kulturalnego zachowania  się w towarzystwie    oraz  prowadzenia rozmowy;

- kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów;

- wpajanie zasad właściwej komunikacji.

- wychowawcy        - nauczyciele

przedmiotu                 - pedagog

Zgodnie z harmonogramem

zajęć opracowanych dla  poszczególnych klas.

6.

Kształtowanie postaw patriotycznych

- godziny wychowawcze  na temat patriotyzmu;

- udział w uroczystościach szkolnych.

- nauczyciele

- wychowawcy

Zgodnie                    z kalendarzem uroczystości.

7.

Promowanie zdrowego stylu życia

- godziny wychowawcze

- pogadanki nt. zdrowego stylu życia oraz uzależnień;

- filmy profilaktyczne;

- zajęcia sportowe;

- umiejętne korzystanie z komputera, Internetu i TV;

- biblioteka szkolna;

- organizowanie konkursów nt. promocji zdrowia;

- fluoryzacja zębów: program profilaktyczny z NFZ.

- wychowawcy

- nauczyciele wf, przyrody, biologii, pielęgniarka szkolna

- bibliotekarz

Zgodnie z harmonogramem

zajęć prowadzonych przez  nauczycieli.

8.

Kształtowanie szacunku wobec środowiska naturalnego

- udział w akcjach: ”Sprzątanie świata”, „Drzewko za butelkę” itp., zbiórka nakrętek, baterii;

- debata nt. zasad wolontariatu;

- promocja wolontariatu poprzez: pogadanki, udział uczniów w akcjach charytatywnych; uczestnictwo          w konkursach ekologicznych,  segregowanie odpadów;

- opracowanie Programu Szkolnego Wolontariatu.

- wychowawcy

- nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem

zajęć prowadzonych przez opiekuna Wolontariatu.

9.

Przeciwdziałanie przejawom agresji       i przemocy wśród uczniów

- pogadanki nt. agresji i przemocy;

- godziny wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu;

- udział w zajęciach profilaktycznych;

- spotkania ze specjalistami;

-  kształtować umiejętność wyrażania złości;

- pracować nad nowymi sposobami

rozwiązywania konfliktów wśród uczniów.

- wychowawcy

- nauczyciele

- specjaliści np. pedagog

Zgodnie z harmonogramem

zajęć prowadzonych przez specjalistów i wychowawców.

10.

Akceptowanie swoich słabych i mocnych stron, budowanie poczucia własnej wartości

-  warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów;

- nabywanie postaw asertywnych;

- ankieta nt. wartości;

- godziny wychowawcze    na ten temat.

 

 

- pedagog

- wychowawcy

- nauczyciele wszystkich przedmiotów

Zgodnie                 z konkretnymi terminami dla poszczególnych klas.

11.

Współpraca                          z rodzicami oraz środowiskiem

- zebrania z rodzicami(na każdym spotkaniu poruszyć temat dotyczący wychowania, faz rozwojowych dzieci            w formie prelekcji, dyskusji, warsztatu);

- rozmowy indywidualne;

- organizowanie pogadanek, warsztatów dla rodziców np. na temat kultury, zachowania uczniów              w szkole i poza nią;

- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów;

- konsultacje indywidualne dla rodziców;

- udział rodziców w imprezach, wycieczkach, wyjazdach                                 i uroczystościach szkolnych(spotkania integrujące zespoły klasowe i rodziców);

- współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły.

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

Zgodnie z harmonogramem

zebrań oraz konsultacji indywidualnych dla rodziców.

 

 

Rozdział VI

 

Harmonogram uroczystości szkolnych na rok 2017/2018

 

1.                  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

2.                  Sprzątanie świata 2017

3.                  Dzień Chłopaka

4.                  Dzień Edukacji Narodowej

5.                  Ślubowanie kl. I

6.                  Wieczornica patriotyczna 11 listopada

7.                  Andrzejki

8.                  Mikołajki

9.                  Jasełka

10.              Wigilia szkolna

11.              Dzień Babci i Dziadka

12.              Bal karnawałowy

13.              Poczta walentynkowa

14.              Dzień Kobiet

15.              Dzień Damy i Dżentelmena

16.              Pierwszy Dzień Wiosny

17.              Dzień Ziemi

18.              Majowe Święta

19.              Wycieczki klasowe

20.              Święto Rodzinki – piknik szkolny

21.              Apele szkolne

22.              Konkursy, występy, wystawy

23.              Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

 

 

 

Rozdział VII

Tryb postępowania w trudnych sytuacjach

 

 

 

PROCEDURY  SZKOLNE

 

 

1.      Procedura postępowania w przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności           ucznia.

2.      Procedura postępowania w przypadku częstych nieobecności usprawiedliwianych przez rodziców (pojedyncze dni)

3.      Procedura postępowania w przypadku problemów wychowawczych (w tym stwierdzenie palenia tytoniu lub picia alkoholu)

 

 

I.     Procedura postępowania w przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej                 nieobecności ucznia:

 

1.      Wezwanie do szkoły rodziców.

2.      Przeprowadzenie rozmowy nt. spełniania obowiązku szkolnego.

3.      Wizyty domowe.

4.      Wysłanie dwóch kolejnych upomnień.

5.      Powiadomienie policji o nie realizowaniu obowiązku szkolnego.

6.      Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

    II.    Procedura postępowania w przypadku częstych nieobecności                      usprawiedliwianych przez rodziców (pojedyncze dni)

1.      Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami na temat negatywnych skutków  takiego postępowania:

a.       braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności

b.      brak systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

III.           Procedura postępowania w przypadku problemów wychowawczych                    (w tym stwierdzenie palenia tytoniu lub picia alkoholu):

 

1.      Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.

2.      Rozmowa pedagoga z uczniem.

3.      Rozmowa z rodzicami ucznia.

4.      Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem.

5.      Udzielenie upomnienia na forum klasy.

6.      Udzielenie nagany na apelu.

7.      Informacja na policję o zagrożeniu demoralizacją.

8.      Przeniesienie do innej klasy.

9.      Przeniesienie do innej szkoły.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego

 

1.      Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu podejmuje dyrektor na wniosek uprawnionego policjanta kierującego akcją.

2.      Przed ewakuacją należy w miarę możliwości otworzyć okna i drzwi pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania.

3.      Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste: tornistry, plecaki, ubrania itp., co pozwoli prowadzącym poszukiwanie uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.

4.      Klucze pozostawiane są w drzwiach.

5.      Dyrekcja informuje ewakuowanych o miejscu zbiórki po zakończeniu akcji.

6.      Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych dróg ewakuacji.

7.      Należy sprawdzić, czy wszyscy ewakuowani opuścili pomieszczenia.

8.      W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych zapewniają właściwą organizację ruchu osób opuszczających budynek szkoły.

9.      Miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest boisko szkolne.

 

 

Rozdział VIII

 

 

Ewaluacja programu.

 

 

Program poddawany jest ewaluacji i weryfikowany według potrzeb szkoły. Formy ewaluacji:

 

·                    obserwacja (wychowawcy klas)

·                    ankiety dla uczniów,

·                    ankiety dla rodziców,

·                    wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców)

·                    rozmowy z uczniami

·                    rozmowy z rodzicami

·                    analiza dokumentów

·                    obserwacja i ocena zachowań

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Bronowicach został pozytywnie zaopiniowany w dniu …................................................. uchwałą Rady Pedagogicznej nr ……….

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Bronowicach został pozytywnie zaopiniowany w dniu …................................................. przez Radę Rodziców.

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Bronowicach został pozytywnie zaopiniowany w dniu …................................................. przez Dyrektora szkoły.

 

 

 

Podpis dyrektora szkoły:                     

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Bronowicach
    Bronowice 148
    24-100 Puławy
  • 81 880 52 18

Galeria zdjęć