Nawigacja

Nawigacja

 • REKRUTACJA 2018/2019

  Zarządzenie Nr 369/2018
  Wójta Gminy Puławy
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

   

  w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
  oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

  prowadzonych przez Gminę Puławy na rok szkolny 2018/2019

   

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

   

  § 1

  1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
   w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
   na rok szkolny 2018/2019 w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Puławy.

   

  § 3

  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Puławy wraz z treścią:

  - Uchwały Nr XXI/163/2017 Rady Gminy Puławy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy;

  - Uchwały Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Puławy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy.

   

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

   

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia Nr 369/2018

  Wójta Gminy Puławy z dnia 31 stycznia 2018 r.

   

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych

  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy

   

  LP

  Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

  i uzupełniającym

  Data rozpoczęcia

  Data zakończenia

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  14.02.2018

  09.03.2018

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  12.03.2018

  12.03.2018

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

  13.03.2018

  4.

  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

  13.03.2018

  16.03.2018

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

  19.03.2018

  6.

  Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  16.08.2018

  17.08.2018

  7.

  Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  21.08.2018

  8.

  Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  22.08.2018

  9.

  Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  22.08.2018

  24.08.2018

  10.

  Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  27.08.2018

   

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
   z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

  2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

   

   

  Załącznik nr 2

  do Zarządzenia Nr 369/2018

  Wójta Gminy Puławy z dnia 31 stycznia 2018 r.

   

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy

   

  LP

  Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

  i uzupełniającym

  Data rozpoczęcia

  Data zakończenia

   

  Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

  14.02.2018

  28.02.2018

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  01.03.2018

  30.03.2018

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  03.04.2018

  05.04.2018

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

  06.04.2018

  4.

  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

  06.04.2018

  13.04.2018

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

  16.04.2018

  6.

  Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  23.04.2018

  07.05.2018

  7.

  Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

  08.05.2018

  10.05.2018

  8.

  Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  11.05.2018

  9.

  Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  11.05.2018

  17.05.2018

  10.

  Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

  18.05.2018

   

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

  2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/ szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Bronowicach
  Bronowice 148
  24-100 Puławy
 • 81 880 52 18

Galeria zdjęć