Nawigacja

Statut Koncepcja pracy szkoły Regulamin Szkolny Szkolny Katalog Praw Ucznia Zespoły Zadaniowe i Koordynatorzy Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Wykaz programów nauczania Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji uczniów Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli Ewaluacja 2014 Program Wychowawczo-profilaktyczny

Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WIZJA

MISJA

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 • Wynika z wizji i misji szkoły.

 • Wyznacza kierunki działania szkoły.

 • Obejmuje :

plan pracy szkoły

* program wychowawczy

* program profilaktyczny

* proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy

* promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku

 

WIZJA SZKOŁY

 • Nasza szkołą jest szkołą nowoczesną, przyjazną, przygotowującą uczniów do nauki na wyższym etapie edukacyjnym (gimnazjum).

 • Program szkoły jest ukierunkowany na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

 • Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej , rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.

 • Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana , kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która stosuje nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 • Rodzice są współautorami życia szkoły.

 • Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 

MISJA SZKOŁY

ZAPEWNIAMY

 • Zdobycie rzetelnej wiedzy prowadzącej do rozumienia świata, ludzi i siebie.

 • Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania do samodzielności w procesie uczenia się oraz inspiracji do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

 • Wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania odmienności i niepełnosprawności innych osób.

 • Warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

 • Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w szkole.

 • Kultywowanie tradycji.

WSPIERAMY

 • Wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań.

 • Aktywność społeczną rodziców i uczniów.

 • Rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Rozwój zawodowy nauczycieli.

 • Działania różnych instytucji zapewniając uczniom pomoc socjalną.

UMOŻLIWIAMY

 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych.

 • Korzystanie z placu zabaw, boisk sportowych, biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej i stołówki.

 • Udział rodziców i uczniów w kształtowaniu oblicza szkoły.

 • Stały kontakt rodziców z nauczycielami i dyrektorem szkoły.

 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 1. Jest przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum.

 2. Jest odpowiedzialny, zna swoje prawa i obowiązki, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

 3. Ma poczucie przynależności do najbliższego środowiska i regionu.

 4. Jest przygotowany do podejmowania i realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.

 5. Ma poczucie własnej wartości i godności.

 6. Zna i stosuje zasady dobrego zachowania oraz używa zwrotów grzecznościowych.

 7. Jest tolerancyjny i gotowy do niesienia pomocy starszym, słabszym i niepełnosprawnych oraz szanuje innych uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

 8. Ma szacunek do symboli narodowych, zna historię i kulturę Ojczyzny, regionu.

 9. Rozumie potrzebę uczenia się i własnego doskonalenia, rozwija swoje zdolności i umiejętności.

 10. Dba o własne zdrowie, higienę osobistą, swój wygląd i otoczenie oraz zdrowe warunki życia.

 11. Jest kulturalny, zna i stosuje zasady moralne, dba o piękno języka polskiego.

 12. Potrafi uchronić siebie i innych przed zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi.

 13. Posiada wiedzę ;

 14. operatywną,

 15. funkcjonalną.

 16. Ma umiejętności;

  • zbierania i przetwarzania informacji,

  • komunikowania się,

  • współpracy,

  • podejmowania decyzji,

  • samokształcenia,

 17. Prezentuje postawy wobec rzeczywistości:

 18. kreatywność,

 19. samodzielność,

 20. odpowiedzialność,

 21. krytycyzm,

 22. optymizm,

 23. kultura osobista.

 24. Prezentuje postawy etyczne:

 25. uczciwość,

 26. tolerancja,

 27. otwartość.

 28. Identyfikuje się z tradycją szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Bronowicach
  Bronowice 148
  24-100 Puławy
 • 81 880 52 18

Galeria zdjęć